Prilog proračun i proračunski korisnici 5/2015

Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju lokalnih proračuna
Autor: Vladimirka TELENTA , dipl. oec.
Razlozi isključenja prema Direktivi 2014/24/EU
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Javna nabava – primjeri iz prakse
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Odgovori na pitanja iz područja javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Rad predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Nespojivost dužnosti i sukob interesa lokalnih dužnosnika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.