RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Europski projekti u sustavu proračuna – općenito i kod lokalnih jedinica

Pror - 12.2018, str. 3

      Republika Hrvatska prima EU-ova sredstva od institucija i tijela EU-a ili od drugih subjekata iz inozemstva odnosno iz zemlje. S obzirom na isprepletenost novčanih tijekova koji nastaju unutar općeg proračuna, ali i prema ili od osoba koje nisu u proračunskom okviru, izazovno je njihovo planiranje, izvršavanje i evidentiranje u sustavu proračuna.
      U članku se ova tema razmatra općenito i s motrišta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovih korisnika, a u jednom od sljedećih brojeva ista će se tema obraditi s motrišta državnog proračuna i njegovih proračunskih korisnika.

 1. Uvod
 2. Primjena Zakona o proračunu kod planiranja, izvršavanja i evidentiranja EU-ovih projekata
 3. EU-ovi projekti kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 4. EU-ovi projekti kod proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Godišnji popis za 2018. godinu u proračunskom sustavu

Pror - 12.2018, str. 16

      Kao posebitost koja se mora poštovati u proračunskom računovodstvenom sustavu je i ono što se odnosi na popis imovine i obveza. Time su dani okviri u postupku popisa imovine i obveza koji se moraju bezuvjetno poštovati.
      Tijekom 2018. godine nisu nastale promjene u proračunskom računovodstvenom sustavu koje bi utjecale na popis imovine i obveza u odnosu na onaj koji se obvezno proveo sa stanjem 31. prosinca 2017. godine. Stoga se ovim člankom čitatelje podsjeća na radnje koje se, u načelu, provode jednom godišnje.

 1. Uvod
 2. Rokovi i predmet popisa
 3. Popis imovine i obveza
 4. Usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim popisom
 5. Popisne razlike
 6. Knjiženje nekih popisnih razlika
 7. Zaključak

Provjere u proračunskom računovodstvu za 2018. godinu

Pror - 12.2018, str. 25

      S obzirom na to da se bliži rok predaje financijskih izvještaja za 2018. godinu, treba provjeriti podatke na knjigovodstvenim računima.
      Osim podataka na računima, treba provjeriti i sustav knjiženja istovrsnih poslovnih promjena.
      Od početka 2018. godine primjenjuje se nešto promijenjeni propis iz proračunskog računovodstva pa to treba uzeti u obzir pri kontrolama koje se provode.

 1. Uvod
 2. Provjera nekih pozicija financijskih izvještaja
 3. Isječak zanimljivih naputaka za knjiženje nekih poslovnih promjena
 4. Zaključak

Proračunske osobe - sastavljanje 12. obrasca PDV za 2018. godinu

Pror - 12.2018, str. 39

      Porezni obveznik treba predati obrazac PDV za prosinac 2018. godine (posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine) do 20. siječnja 2019. godine i u njemu treba provesti sva usklađenja i ispravke za 2018. godinu. Međutim, proračunske osobe, najčešće kao mali porezni obveznici, u određenim situacijama trebaju se registrirati za potrebe PDV-a. Za njih to znači da trebaju iskazati obvezu PDV-a na obrascu PDV, ali nemaju pravo na pretporez kada stječu dobra iz Europske unije, pri uvozu dobara i na „inozemne“ usluge te pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu.
      Kako proračunske osobe trebaju sastaviti obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, može se pročitati u nastavku članka.

 1. Uvod
 2. Temeljne odredbe u vezi s oporezivanjem
 3. Pripreme za sastavljanje obrasca PDV za prosinac 2018. godine
 4. Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje zaključivanja poreznih i računovodstvenih knjiga i evidencija

Sveobuhvatni tijek radnji pri primjeni zakonskog sustava javne nabave

Pror - 12.2018, str. 53

      Složenost javne nabave nije ograničena samo na postupke javne nabave, nego ona uključuje i niz prethodnih i naknadnih radnji koje obveznici primjene zakonskog sustava javne nabave moraju provoditi. Neke od aktivnosti iz ovog sustava primjenjuju i osobe koje ne moraju provoditi propisane postupke javne nabave, nego i oni koji se nalaze u sustavu jednostavnih nabave.
      U ovom je članku sažeto dan cjeloviti tijek svih radnji koje naručitelji moraju provoditi. Stoga se navode obveze naručitelja tijekom pripreme nabave, provedbe postupka javne nabave te izvršenja ugovora o javnoj nabavi prema Zakonu o javnoj nabavi i njegovim provedbenim propisima.

 1. Uvod
 2. Iskazivanje potreba za nabavom i objedinjavanje potreba za nabavom iskazanih u prijedlozima organizacijskih jedinica naručitelja
 3. Izrada i donošenje Plana nabave za proračunsku / poslovnu godinu
 4. Donošenje plana nabave
 5. Objava Plana nabave
 6. Izmjene Plana nabave
 7. Zahtjev za nabavu
 8. Imenovanje stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 9. Prethodna analiza tržišta u svrhu pripreme nabave
 10. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH
 11. Postupanje naručitelja u slučaju žalbe na dokumentaciju o nabavi
 12. Postupanje naručitelja nakon objave Rješenja Državne komisije
 13. Donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju

Izuzetno niska cijena ponude

Pror - 12.2018, str. 75

      Jedan od razloga za odbijanje ponude je i njezina nepravilnost prema odredbama sustava javne nabave. U obuhvat nepravilnosti može se uvrstiti i izuzetno niska cijena (izuzetno niska ponuda). Naručitelj treba tražiti njezino obrazloženje ako je uoči, a propisi uređuju i kada ju obvezno treba tražiti, odnosno kada se bez njegove vlastite prosudbe smatra da je ponuđena cijena izuzetno niska. I tijekom ocjene dostavljenih podataka o cijeni za koju se sumnja da je izuzetno niska, može se koristiti institutom dodatnog objašnjenja.

 1. Uvod
 2. Zakonodavni okvir
 3. Načela javne nabave
 4. Postupak pregleda i ocjena ponuda
 5. Primjeri iz prakse
 6. Zaključak

Što donosi novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pror - 12.2018, str. 86

      Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donio novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 111/18.) koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Autorice u nastavku članka daju pregled najvažnijih područja novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti, s posebnim osvrtom na pravila za jačanje fiskalne odgovornosti.

 1. Zakonodavni okvir sustava fiskalne odgovornosti u Republici Hrvatskoj
 2. Pravilo za jačanje fiskalne odgovornosti
 3. Davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Najava novog Zakona o Državnom uredu za reviziju

Pror - 12.2018, str. 91

      Nakon što je Hrvatski sabor na 10. sjednici 3. prosinca 2018. godine donio zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o Državnom uredu za reviziju, u nastavku članka autorice daju pregled novosti koje nam donosi novi Zakon o Državnom uredu za reviziju, kako je prihvaćen u prvom čitanju, uz naglasak na nove obveze subjekata revizije nakon završetka revizije i na druge promjene u odnosu na postojeće zakonodavno uređenje i postupke.

 1. Uvod
 2. Subjekti revizije
 3. Obavljanje revizije
 4. Postupanja subjekata revizije tijekom obavljanja revizije i nakon obavljanja revizije
 5. Uloga, ustrojstvo i rad Državnog ureda za reviziju
 6. Zaključak
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)