Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine

Datum: 17.09.2019, Utorak
Autor: A.V.

       Ovrha na plaći te na drugim stalnim, odnosno povremenim primitcima zaposlenika, općenito je uređena  Ovršnim zakonom (dalje: OZ). Detaljno o toj ovrsi, v. u časopisu RRiF  br. 2/19., str. 18. do 24.

       Dana 1. rujna 2019. godine, stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak  (Nar. nov., br. 80/19., dalje: Pravilnik), kojim se između ostalog proširuju neoporezivi primitci s osnove nesamostalnog rada (novododane toč. 33.-37. st. 2. čl. 7. Pravilnika), što ih poslodavac ili isplatitelj plaće, isplaćuje svojim radnicima, tako da su sada:   

  1. nakanade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika  - neoporezive do 2.500,00 kn godišnje;
  2. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika - neoporezive do 5.000,00 kn godišnje;
  3. troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – neoporezivi do 12.000,00 kn godišnje ako računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem (neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena);
  4. troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – neoporezivi do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem (neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena);
  5. naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije vrtića i dr. subjekata koji (temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela) skrbe o djetetu predškolske dobi – neoporezive do visine stvarnih izdataka.

      Što se tiče same provedbe ovrhe na ovim primitcima, napominjemo da su oni predmet ovrhe ako se isplaćuju na račun zaposleniku, što znači da nisu izuzeti od ovrhe.Ako se primjerice topli obrok konumira u naravi i to plaća poslodavac, tada se ne provodi ovrha.

      Naime, odredbom čl. 172. OZ-a, su nabrojeni primitci koji su izuzeti od ovrhe i koji se uplaćuju na zaštićeni račun (rač. oznake 35 koji se otvara po nalogu FINE) radnika.

      Dakle novodonesene neoporezive primitke, niti u jednom dijelu nije dopušteno uplaćivati na zaštićeni račun, već na redovni, tekući račun (rač. oznake 32) radnika.

      Iznimno, ako poslodavac provodi ovrhu na plaći, primjerice, temeljem pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim je određeno da se ovrha provodi na cjelokpunoj imovini zaduženog radnika (ovršenika), tada se ovi primitci isplaćuju na račun ovrhovoditelja (primjerice, banke).

Povratak na vijesti