Provedba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Datum: 31.12.2014, Srijeda
Klasa: 410-01/14-01/3748
Davatelj: Porezna uprava

Obzirom da od 1. siječnja 2015. na snagu stupaju odredbe Zakona o porezu na (Nar. nov., br.  177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14. i 143/14.: u daljnjem tekstu Zakon) kojima se mijenja način oporezivanja dohotka ostvarenog od otuđenja otpada te odredbe Pravilnika o porezu na dohodak koji se u tom dijelu usklađuje s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 143/14.), dajemo sljedeću uputu o postupanju:
 
U skladu s čl. 9. st. 2. Zakona dohotkom se ne smatraju primici od otuđenja osobne imovine, osim imovine iz čl. 27. a toga Zakona.
 
 Člankom 27.a Zakona, propisano je da se dohodak od imovine utvrđuje se i po osnovi primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine. Posebnom vrstom imovine smatra se otpad u skladu s posebnim propisima. U smislu toga Zakona otpadom se ne smatra povratna ambalaža niti otpad prikupljen u okviru organiziranih akcija i aktivnosti u svrhu zaštite okoliša. Pri utvrđivanju dohotka od imovine iz stavka ne priznaju se izdaci. Odredbe o promjeni načina utvrđivanja dohotka od imovine iz čl. 29. toga Zakona primjenjuju se i na dohodak po osnovi otuđenja posebnih vrsta imovine iz ovoga članka.
 
Predujam poreza na dohodak od posebnih vrsta imovine iz članka 27. a Zakona  obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj primitka kao predujam poreza po odbitku najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za tekući mjesec sukladno čl. 50. Zakona i to po stopi od 12% bez priznavanja osobnog odbitka, a isplatitelji primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine dužni su o isplaćenim primicima podnositi Poreznoj upravi propisano izvješće (obrazac JOPPD). Propisano izvješće se podnosi (najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za tekući mjesec ili slijedeći dan). Isplate primitaka koje se rade zadnjeg dana tekućeg mjeseca, nakon isteka obračunskog dana poslovne banke isplatitelja, sukladno odredbama Zakona o platnom prometu i odredbama Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava smatraju se primicima slijedećeg mjeseca.
 
Isplatitelji primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od posebnih vrsta imovine dostavljaju Poreznoj upravi Obrazac JOPPD kao zbirno izvješće za sve isplate pod jednim OIB-om u izvještajnom mjesecu, u rokovima za uplatu poreza (najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za tekući mjesec ili slijedeći dan). Podatak se iskazuje na stranici A Obrasca JOPPD pod V.3. (naziv toga polja i naziv uplatnog računa u Naredbi o uplatnim računima u 2015.  proširiti će i na posebne vrste imovine) u ukupnom iznosu - kao zbroj ukupne obveze poreza i prireza iskazane na stranici B, a na stranici B prikazuju se ukupan ostvareni primitak i obračunana obveza poreza i prireza prema pojedinom primatelju u izvještajnom mjesecu. Oznaka na dan biti će dan kada se obrazac podnosi (ne kasnije od zadnjeg dana tekućeg mjeseca).
 
     - porez na dohodak i prirez porezu na dohodak uplaćuje se u korist računa grada/općine prema prebivalištu/ uobičajenom boravištu poreznog obveznika,
 
      - na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR68“ a u polje „poziv na broj primatelja“ kao prvi podatak upisuje se brojčana oznaka vrste poreza i prireza na dohodak koji se uplaćuje – 1929,  drugi podatak je OIB isplatitelja, a treći  podatak je oznaka izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka).
 
     U skladu s čl. 40. Zakona porezni obveznik po osnovi ostvarenog dohotka od imovine, pa tako i po osnovi ostvarenog dohotka od posebnih vrsta imovine (otpada), nije obvezan podnijeti godišnju poreznu prijavu, ali istu može podnijeti dobrovoljno u kojem slučaju je obvezan iskazati sve izvore dohotka uključujući i primitke ostvarene od prodaje otpada, odnosno ukupno ostvaren dohodak u poreznom razdoblju.
Isto tako, napominjemo da je Zakonom propisano da će za porezne obveznike koji ostvaruju pravo na povrat poreza, a nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2015. u 2016. godišnji izračun preuzeti Porezna uprava.
 
 Od 1. siječnja 2015. primitke od otuđenja posebnih vrsta imovine (kojom se od 1. siječnja 2015. smatra i otpad uz propisana izuzeća) može se prema poreznim propisima (osim na žiroračun) isplatiti i na tekući račun, ali samo po uvjetom  da posebnim propisom nije drugačije uređeno. Dakle ako propisi o gospodarenju otpadom i dalje budu propisivali obvezu isplate na žiroračun, isplatitelji će imati obvezu isplate vršiti na žiroračun (odnosno moći će građaninu isplatiti najviše 100 kn u gotovini po jednoj transakciji ako tako i nadalje bude propisano).

Povratak na mišljenja