Račun državnog proračuna za uplatu posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

Datum: 28.10.2009, Srijeda
Klasa: 011-01/09-01/229
Davatelj: Porezna uprava

Poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke je prema članku 2. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnost; i ostale primitke (Nar. nov., br. 119/09.) prihod državnog proračuna. Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. godini (Nar. nov., br. 153/08., 37/09., 56/09., 94/09. i 122/09.) propisan je račun za uplatu posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke. Budući da je Zakonom o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 94/09.) i Zakonom o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, uređena ista zakonodavna materija (plaćanje istovrsnog posebnog poreza) koja je zbog načina utvrđivanja dohotka te utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak utvrđena u dva zakonodavna akta, poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke uplaćuje se na isti uplatni račun kao i poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke.

Stoga, obveznik plaćanja posebnog poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke uplaćuje poseban porez na:

račun prihoda državnog proračuna broj: 1001005-1863000160,

model: 21 – za pravne osobe, 22 – za fizičke osobe

poziv na broj odobrenja: 1902- matični broj pravne osobe ili matični broj građana za fizičke osobe

Povratak na mišljenja