Računovodstveno i porezno motrište nematerijalne imovine


Trajanje: 3 h 11 min
Datum: 08.11.2021

Cijena: 63,04 EUR
474,97 KNSnimka webinara - Računovodstveno i porezno motrište nematerijalne imovine

Razvoj digitalizacije rezultira sve većim brojem stavaka koje nemaju materijalnu komponentu, zbog čega se sve češće u praksi javljaju pitanja u vezi s računovodstvenim i poreznim postupanjem s takvom vrstom imovine. Kako prepoznati pojedine vrste nematerijalne imovine i pravilno ih evidentirati u poslovnim knjigama, bila je tema ovog webinara.

Kada se nematerijalna imovina u obliku autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva stječe od poreznog obveznika nerezidenta, plaćanje takvih naknada podliježe obračunu poreza po odbitku. Kako se evidentira i u kojim slučajevima se plaća porez po odbitku te prema kojoj stopi, saznat ćete na u ovoj snimci webinara.

Program:

Računovodstvo nematerijalne imovine
Predavačica: mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Uvjeti za računovodstveno priznavanje nematerijalne imovine prema HSFI-ju 5 i MRS-u 38
  • Nematerijalna imovina nabavljena od drugih
  • Interno razvijena nematerijalna imovina (na primjeru internog razvoja softvera)
  • Web-stranica kao nematerijalna imovina
 • Računovodstveno evidentiranje stečenih kriptovaluta
 • Računovodstveno evidentiranje imovine s pravom uporabe prema MSFI-ju 16 – Najmovi
  • Obveznici primjene
  • Ugovori na koje se primjenjuje MSFI 16
  • Računovodstveno evidentiranje imovine s pravom uporabe
 • Porezni položaj nematerijalne imovine s motrišta PDV-a
 • Porezno priznavanje troška amortizacije, vrijednosnog usklađenja i otpisa nematerijalne imovine s motrišta poreza na dobitak

Porez po odbitku pri stjecanju nematerijalne imovine
Predavač: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Predmet oporezivanja porezom po odbitku
 • Obračun i knjiženje poreza po odbitku
 • Stjecanje nematerijalne imovine od povezanih društava u EU-u
 • Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porez po odbitku pri stjecanju nematerijalne imovine od poduzetnika sa sjedištem u nekooperativnim jurisdikcijama
 • Primjena preračunane stope za porez po odbitku

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 28. listopada 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).