Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
Tiskano izdanje
79,43
E-izdanje
72,00
XII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, travanj 2021.
Broj stranica:   1192
Jezik:   hrvatski
Opis  

U knjizi je obrađen praktičan način evidentiranja poslovnih događaja po pravilima dvostavnog knjigovodstva namijenjen svim poduzetnicima bez obzira jesu li trgovačka društva ili imaju neki drugi pravni status kao što su npr. fizičke osobe - obveznici poreza na dobitak.

Ako želite naručiti ovu knjigu u kompletu s XXV. izdanjem RRiF-ovog računskog plana kliknite ovdje.

Sadržaj:
I. UVOD U RAČUNOVODSTVO PODUZETNIKA 3
1. Pristup 3
2. Korisnici ove knjige 4
3. Knjigovodstvo i knjigovodstvene isprave 5
4. Provjera ispravnosti (vjerodostojnosti) knjigovodstvene isprave 8
5. Vođenje poslovnih knjiga 9
6. Zaključak i čuvanje poslovnih knjiga 10
7. Popis imovine i obveza procjene 12
8. Razdoblje za koje se vode poslovne knjige, jezik i valuta 13
9. Primjena standarda financijskog izvještavanja i financijsko izvješćivanje 15
10. Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva 17
11. Konsolidacija financijskih izvještaja 18
12. Javna objava financijskih izvještaja 20
13. Posebne okolnosti 21
14. Nadzor računovodstvenih poslova 22
15. Profesija računovođa 23
II. KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGAĐANJA REDOSLIJEDOM RRIF-OVOG RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE 27
1. Potraživanja za upisani a neuplaćen kapital (00) 27
2. Nematerijalna dugotrajna imovina (01) 31
3. Materijalna imovina – nekretnine (02) 77
4. Materijalna imovina – postrojenja, oprema, alati, inventar i transportna sredstva (03) 122
5. Biološka imovina (04) 158
6. Ulaganja u nekretnine (05) 172
7. Dugotrajna financijska imovina (06) 185
8. Potraživanja - dugotrajna (07) 212
9. Odgođena porezna imovina 218
10. Novac u bankama i blagajnama (10) 232
11. Kratkotrajna financijska imovina (11) 276
12. Potraživanja – kratkoročna (12) 306
13. Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja (13) 350
14. Potraživanja od države za poreze, prirez, carinu, pristojbe i doprinose (140) 363
15. Ostala potraživanja od državnih institucija (15) 402
16. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunani prihodi (19) 415
17. Kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i s osnove udjela u rezultatu (20) 424
18. Kratkoročne financijske obveze (21) 429
19. Kratkoročne obveze prema dobavljačima, za primljene predujmove i ostale obveze (22) 440
20. Obveze prema zaposlenicima i ostale obveze (23) 449
21. Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe (24) 462
22. Dugoročne obveze (25) 526
23. Odgođeni porezi (26) 536
24. Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove (28) 543
25. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja (29) 551
26. Obračun troškova nabave zaliha (30) 565
27. Sirovine i materijal na zalihi (31) 575
28. Zalihe rezervnih dijelova (32) 588
29. Zalihe sitnog inventara (35 i 36) i predujmovi dobavljačima zaliha (37) 590
30. Metode obračuna utroška zaliha sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 606
31. Troškovi sirovina i materijala (40) 611
32. Ostali vanjski troškovi - troškovi usluga (41) 641
33. Troškovi osoblja (42) 688
34. Troškovi amortizacije (43) 708
35. Troškovi vrijednosnog usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine (44) 731
36. Rezerviranja (45) 743
37. Ostali troškovi poslovanja (46) 753
38. Financijski rashodi (47) 823
39. Ostali poslovni rashodi (48) 853
40. Raspored troškova (49) 877
41. Pogonsko knjigovodstvo u razredu 5 881
42. Proizvodnja - troškovi konverzije (60) 888
43. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi (61) 933
44. Biološka imovina (62) 935
45. Zalihe gotovih proizvoda (63) 946
46. Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama (64) 950
47. Obračun troškova nabave robe - troškovi kupnje (65) 957
48. Roba (66) 958
49. Predujmovi za nabavu robe (67) 1012
50. Promet nekretnina i umjetnina (68) 1014
51. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji – prekinuto poslovanje (69) 1020
52. Troškovi prodanih proizvoda i usluga (70) 1025
53. Troškovi prodane robe (71) (i nekretnina, umjetnina te dugotrajne imovine namijenjene za prodaju) 1028
54. Troškovi uprave, prodaje i administracije te ostali poslovni rashodi (72) 1030
55. Ostali poslovni rashodi (73) 1031
56. Udio u gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom i od zajedničkih pothvata (dio 74) 1031
57. Prihodi 1032
58. Prihodi od prodaje trgovačke robe (76) 1048
59. Financijski prihodi (77) 1060
60. Ostali poslovni prihodi (78) 1065
61. Razlika prihoda i rashoda financijske godine (79) 1073
62. Financijski rezultat poslovanja (razred 8) 1076
63. Kapital, pričuve, dobitak ili gubitak (razred 9) 1084
64. Kapitalne pričuve (91) 1107
65. Pričuve iz dobitka (92) 1116
66. Revalorizacijske pričuve (93) 1122
67. Zadržani dobitak ili preneseni gubitak (94) 1130
68. Dobitak ili gubitak tekuće financijske godine (95) 1134
69. Manjinski interes (96) 1144
70. Izvanbilančni zapisi (99) 1144