Računovodstvo proizvodnje

Autori:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ

Trajanje: 2 h 30 min
Datum: 13.05.2022

Cijena: 750,00 KN
99,54 EURCilj je ovog webinara objasniti računovodstvena postupanja u proizvodnoj djelatnosti na praktičnim primjerima iz poslovne prakse kako bi sudionik mogao samostalno oblikovati vlastiti model obračuna proizvodnje. Naime, obračun proizvodnje vezan je uz specifičnosti svake pojedine vrste proizvodnje. Stoga je bitno razmotriti proces svake proizvodne djelatnosti kako bi se pri rasporedu i obračunu troškova primijenili odgovarajući postupci, koji su u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 10 – Zalihe i MRS-a 2 – Zalihe te HSFI-ja 17 – Poljoprivreda i MRS-a 41 – Poljoprivreda, ako je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji.

Program:

Računovodstveno praćenje proizvodnje prema zahtjevima MRS-a 2 i HSFI-ja 10
Predavačica: Jasna Vuk, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • Uvod u računovodstvo proizvodnje (što su zahtjevi računovodstvenih standarda i kako ih primijeniti u vlastitoj proizvodnji)
  • Nabava i utrošak zaliha sirovina i materijala u proizvodnji (metode obračuna utrošaka)
  • Raspored i obračun troškova u proizvodnji po nositeljima i mjestima troška

Metode obračuna proizvodnje, kalkulacije u proizvodnoj djelatnosti i dr.
Predavačica: Jasna Vuk, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • Metode obračuna troškova po sustavu radnih naloga i procesne proizvodnje
  • Suvremene metode obračuna troškova (metoda ABC)
  • Troškovi financiranja proizvodnje – što je dopušteno (kamate i tečajne razlike)
  • Izrada kalkulacija u proizvodnoj djelatnosti

Računovodstveno praćenje poljoprivredne proizvodnje, prodaja gotovih proizvoda
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

  • Specifičnosti u računovodstvenom praćenju poljoprivredne proizvodnje
  • Praćenje zaliha gotovih proizvoda, prijenos zaliha u trgovinu, uporaba gotovih proizvoda za vlastite potrebe, reprezentacija, prodaja gotovih proizvoda
  • Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 13. svibnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00kn kn (600,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.