Računovodstvo proizvodnje

Autor: I.P.
Trajanje: 3 h 12 min
Datum: 16.09.2021

Cijena: 575,00 kn


Snimka webinara - Računovodstvo proizvodnje

Na ovome webinaru objašnjavaju se računovodstvena postupanja u proizvodnoj djelatnosti na praktičnim primjerima iz poslovne prakse kako bi sudionik mogao samostalno oblikovati vlastiti model obračuna proizvodnje. Naime, obračun proizvodnje vezan je uz specifičnosti svake pojedine vrste proizvodnje pa je bitno razmotriti proces svake proizvodne djelatnosti kako bi se primijenili odgovarajući postupci pri rasporedu i obračunu troškova, a koje je u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 10 – Zalihe i MRS-a 2 – Zalihe te HSFI-ja 17 – Poljoprivreda i MRS-a 41 – Poljoprivreda, ako je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji.

Program webinara

Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje proizvodnje prema zahtjevima MRS-a 2 i HSFI-ja 10

  • Uvod u računovodstvo proizvodnje (što su zahtjevi računovodstvenih standarda i kako ih primijeniti u vlastitoj proizvodnji)
  • Nabava i utrošak zaliha sirovina i materijala u proizvodnji (metode obračuna utrošaka)
  • Raspored i obračun troškova u proizvodnji po nositeljima i mjestima troška

Predavačica: Jasna Vuk, dipl. oec. i ovl. rač.

Metode obračuna proizvodnje, kalkulacije u proizvodnoj djelatnosti i dr.

  • Metode obračuna troškova prema sustavu radnih naloga i procesne proizvodnje
  • Suvremene metode obračuna troškova (metoda ABC)
  • Troškovi financiranja proizvodnje – što je dopušteno? (kamate i tečajne razlike)
  • Izrada kalkulacija u proizvodnoj djelatnosti

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje poljoprivredne proizvodnje, prodaja gotovih proizvoda

  • Specifičnosti u računovodstvenom praćenju poljoprivredne proizvodnje
  • Praćenje zaliha gotovih proizvoda, prijenos zaliha u trgovinu, uporaba gotovih proizvoda za vlastite potrebe, reprezentacija, prodaja gotovih proizvoda
  • Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 24. svibnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).