Rad umirovljenika


Trajanje: 3 h 0 min
Datum: 12.10.2021

Cijena: 76,32 EUR
575,03 KNSnimka webinara - Rad umirovljenika

U kolovozu ove godine proširen je krug umirovljenika koji mogu raditi uz primanje mirovine. Zbog toga su u praksi još učestalija pitanja u vezi s radom umirovljenika i sve je više dvojbi u vezi s primitcima koje oni mogu ostvarivati bez obustave mirovine.

Na ovom je webinaru obrazloženo tko sve može raditi i pod kojim uvjetima te koje primitke mogu ostvarivati umirovljenici bez obustave mirovine, mogu li umirovljenici nastaviti obavljati svoje samostalne djelatnosti, biti članovi uprave, iznajmljivati nekretnine, ostvarivati primitke na temelju ugovora o djelu i sl.

Osim toga, objašnjen je porezni tretman pojedinih isplata i njihovo prikazivanje u JOPPD-u.

Program:

Radni odnos umirovljenika i umirovljenici kao članovi uprave i dr.
Predavač: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Koji umirovljenici mogu raditi bez obustave mirovine
 • Prijava postojećeg / novog radnika umirovljenika u HZMO i HZZO
 • PK kartice za umirovljenika
 • Utvrđivanje visine plaće i obračun poreza i doprinosa umirovljeniku po osnovi plaće za redovan rad
 • Neoporezive isplate umirovljenicima
 • Prikazivanje plaće umirovljenicima u JOPPD-u
 • Naknada plaće umirovljenika za vrijeme bolovanja, samoizolacije
 • Kako se obračunavaju doprinosi za umirovljenika, člana uprave, u radnom odnosu
 • Kako postupiti kada umirovljenik, član uprave, nije u radnom odnosu
 • Članovi uprave, stranci umirovljenici – obvezni osiguranici u RH
 • Umirovljenici – likvidatori društva
 • Naknade umirovljenicima - prokuristima
 • Isplata otpremnine umirovljeniku
 • Umirovljenici, umjetnici (članovi udruge), obvezni osiguranici

Umirovljenici „obrtnici“ , iznajmljivači i ugovor o djelu umirovljenika
Predavač: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Mogu li umirovljenici obavljati djelatnost obrta ili slobodnog zanimanja bez obustave mirovine
 • Sporedno zanimanje umirovljenika - plaćanje poreza i doprinosa
 • Umirovljenici i obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • Obračun doprinosa na drugu djelatnost za umirovljenika
 • Obračun doprinosa kod paušalnog oporezivanja
 • Obavljanje posla preko ugovora o djelu / autorskog ugovora
 • Način oporezivanja i obračun doprinosa za umirovljenika koji iznajmljuje nekretnine
 • Isplata dobitka / dividende umirovljeniku
 • Treba li umirovljenik koji ima najam nekretnina / dohodak od dividenda podnositi poreznu prijavu
 • Hoće li Porezna uprava dodatno obračunati porez za umirovljenike koji ostvaruju druge dohotke
 • Primanja umirovljenika iz inozemstva
 • Mirovina umirovljenika iz inozemstva

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 12. listopada 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).