Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima

Datum: 20.03.2020, Petak
Autor: D.M.

     Hrvatski sabor usvojio je po hitnom postupku dopune Zakona o trgovini i Zakona  o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se uređuje radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata na području RH u posebnim okolnostima. Zakon o dopuni Zakona o trgovini (dalje: ZOT) i Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (dalje: ZUD) objavljeni su u Nar. nov., br. 32/20. i stupili su na snagu 20. 3. 2020. godine.

     Budući da je u tijeku pandemija koronavirusom, a kako bi se što efikasnije i brže suzbilo njegovo širenje na području Republike Hrvatske (dalje: RH), zakonodavac je odlučio po hitnom postupku dopuniti ZOT i ZUD na način da se daje ovlaštenje Stožeru civilne zaštite RH da u sklopu provođenja interventnih mjera nužnih za zaštitu života i zdravlja stanovništva, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih koronovirusom, ali i u budućim posebnim okolnostima, donese odluku o ograničavanju ili zabrani rada u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva.   

     Oba zakona dopunjena su i odredbom kojom se zakonski određuje pojam "posebna okolnost" kojim se podrazumijeva događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarska aktivnost ili uzrokuje znatna gospodarska šteta.

     Zakon o trgovini dopunjen je člankom 57.a. kojim se propisuje da radno vrijeme u djelatnosti trgovine u posebnim okolnostima određuje Stožer civilne zaštite RH.

     Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti dopunjen je člankom 9a. kojim se propisuje da Stožer civilne zaštite RH može odlukom privremeno urediti ili zabraniti rad bilo svih ili pojedinih skupina i/ili vrsta ugostiteljskih objekata ili ograničiti radno vrijeme pojedinih ili svih skupina i/ili vrsta ugostiteljskih objekata propisanih čl. 9. ZUD-a te pružatelja ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na cijelom ili pojedinom području RH, u uvjetima posebnih okolnosti.  Istim člankom propisano je da se  za vrijeme važenja odluke Stožera civilne zaštite RH na ugostiteljske objekte koji su obuhvaćeni tom odlukom ne primjenjuju odredbe čl. 9. ZUD-a kojim je uređeno radno vrijeme u djelatnosti ugostiteljstva. Zakon je dopunjen i u dijelu prekršajnih odredbi, tako da će se  novčanom kaznom u svoti od 5.000,00 do 30.000,00 kn kazniti ugostitelj  pravna osoba i obrtnik, a u svoti od 3.000,00 do 10.000,00 kn odgovorna osoba u pravnoj osobi  ako pruža ugostiteljske usluge suprotno odluci Stožera civilne zaštite RH iz čl. 9a. Zakona, za vrijeme dok je takva odluka na snazi. Novčanom kaznom u svoti od 2.500,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj i nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ako se ne pridržava odluke Stožera civilne zaštite RH, za vrijeme dok je takva odluka na snazi.

     Stožer civilne zaštite donio je 19. ožujka 2020. Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih kulturnih događaja. Odluka je objavljena na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite https://civilna-zastita.gov.hr/ i stupila je na snagu danom donošenja.  Odlukom je propisano da su sve osobe na području RH dužne pridržavati se propisanih protuepidemijskih mjera iz ove Odluke, čije je trajanje predviđeno 30 dana od dana donošenja Odluke, odnosno  do 17.4.2020.

     Odlukom Stožera Civilne zaštite RH, do 17.4.2020.  godine obustavlja se rad:

u djelatnosti trgovine osim: prodavaonica prehrambenih artikala; prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala; tržnica i ribarnica; specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne); specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda; poljoprivrednih ljekarni; benzinskih postaja; kioska; pekarnica; specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala; specijaliziranih prodavaonica dječje opreme; specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje; izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe  u maloprodaji; logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija;

- ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja.

Dakle, prema navedenoj  Odluci, u djelatnosti trgovine, zabrana rada odnosi se na objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine na malo (prodavaonice) i trgovine na veliko (skladišta) osim: prodavaonica prehrambenih  i higijenskih artikala; tržnica (na veliko i na malo); kioska; ribarnica; pekarnica; benzinskih postaja; specijaliziranih prodavaonica: za prodaju  dječje opreme, ortopedskih i drugih pomagala, hrane za životinje te prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda; te ljekarni i poljoprivrednih apoteka. Od zabrane rada izuzeta su i veledrogerije, logistički i distributivni centri hrane, pića i higijenskih proizvoda te skladišta za izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji, uz uvjet da u prostor skladišta ne ulaze kupci i da je osigurana mjera onemogućavanja bliskog kontakta između  osoba koje rade u skladištu od najmanje na  2 m - u zatvorenom prostoru skladišta.,  odnosno najmanje na 1 m - na otvorenom prostoru skladišta građevnog materijala.

     Budući da je svrha propisivanja mjera zabrane osigurati nekontrolirano širenje korona virusa među potrošačima, ali i radnicima u djelatnosti trgovine, smatramo da se navedena odluka ne odnosi na obavljanje djelatnosti internet trgovine i prodaje robe na daljinu putem drugih sredstava daljinske komunikacije (pošte, kataloga, TV i radio prijemnika, telefona) budući da ugovorne strane sklapaju kupoprodajne ugovore na daljinu bez istodobne fizičke prisutnosti ugovornih strana u poslovnom prostoru. Isto tako smatramo da se odluke ne odnosi na obavljanje prodaje prehrambenih i higijenskih artikala na malo izvan prodavaonice ako se takva prodaja obavlja na klupama i tržnicama izvan tržnica na malo (na javno prometnim i drugim površinama), budući da je prodaja navedenih artikala dopuštena i unutar prostora prodavaonica.

     U djelatnosti ugostiteljstva, zabrana rada odnosi se na sve skupine i vrste ugostiteljskih objekata u kojima je predmet poslovanja pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, bilo unutar ugostiteljskog objekta ili na otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata (terasi).  U tom smislu, zabrana rada odnosi se na sve ugostiteljske objekte iz skupina: Restorani (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica i objekt brze prehrane - fast food); Barovi ( kavana, noćni klub, noćni bar, disco klub, ciaffe bar, pivnica, buffet, krčma, konoba, klet, beach bar, kušaonica); i Objekti jednostavnih usluga (objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom  ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima ili sličnim napravama).

     Od zabrane su izuzeti ugostiteljske objekti u kojima se pružaju usluge pripremanja i dostave  hrane (jela, pića i napitaka) te usluge smještaja.  U tom smislu, od zabrane rada izuzeti su ugostiteljski objekti iz skupine Catering objekti (pripremnica obroka -catering), ali i svi ugostiteljski  objekti iz skupine Restorani te  slijedeće vrste ugostiteljskih objekata iz skupine Barovi: kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet.  To znači, da ugostitelji koji posluju u navedenim skupinama i  vrstama ugostiteljskih objekata mogu pripremati hranu (jela, pića i napitke) u prostoru svojeg ugostiteljskog objekta, ali istu u tom prostoru ne smiju usluživati već ih mogu dostavljati gostu radi konzumacije na drugom mjestu.

     Od zabrane su izuzeti i ugostiteljski objekti u kojima se pružaju usluge smještaja, a u koje se objekte smatraju ugostiteljski objekti iz skupina: Hoteli (hotel baština, difuzni hotel, hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion i integralni hotel, te sve lječilišne vrste iz ovih skupina i vrste kojima je dodijeljen poseban standard Kampovi (kamp, glamping i kamp odmorište): i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj). Ugostitelji koji posluju u nekoj od navedenih vrsta ugostiteljskog objekta za smještaj, gostima mogu pružati samo usluge smještaja, ali ne smiju usluživati jela, pića i napitaka  u nekoj od vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi ukoliko posluju unutar ugostiteljskog objekta za smještaj.

     Budući da se odluka o zabrani rada u djelatnosti ugostiteljstva odnosi isključivo na pojedine vrste ugostiteljskih objekata, od zabrane su izuzeti objekti u kojima građani pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (objekti iznajmljivača) i objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

     Odlukom je propisano da su sve prodavaonice i  objekti (što znači i ugostiteljski objekti za smještaj)  koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni:

  • osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte, kao i ostala prodajna mjesta
  •  svu rasutu robu prodavati zapakirano
  • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
  • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja (razmak između osoba od najmanje 2 m.  u zatvorenom i 2 m. na otvorenom prostoru)
  • redovito provjetravati prostore
  • osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike, te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolestina vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

Povratak na vijesti