Registracija vozila obrtnika – porezne obveze pri izuzimanju i unosu u temeljni kapital društva

Datum: 26.05.2008, Ponedjeljak
Klasa: 410-09/07-01/12
Davatelj: Porezna uprava

Predmetnim dopisom ukazali ste na poteškoće u postupcima registracije vozila u vlasništvu obrta. Velik broj tih vozila registriran je na ime vlasnika obrta, odnosno na fizičku osobu prema matičnom broju građana, jer je registracija obavljena u vrijeme kada obrtima nisu dodjeljivani matični brojevi ili vam nisu bili dostupni. Navodite da kada se radi o prvoj registraciji, a isprave o vlasništvu glase na obrt, ne postoje zapreke za registraciju vozila na obrt prema matičnom broju obrta, pa se vozila tako i registriraju.

Problem se javlja kada je vozilo u vlasništvu obrta registrirano na fizičku osobu – vlasnika obrta, koji zahtijeva prometne isprave na obrt, ili je vozilo uneseno u imovinu obrta pa vlasnik obrta zahtijeva da se vozilo preregistrira na obrt, kao i u slučaju kada je vozilo registrirano na obrt, a vlasnik podnosi zahtjev da se vozilo preregistrira na njega kao fizičku osobu, jer je izneseno iz imovine obrta.

Stoga je postavljeno pitanje koja je pravovaljana isprava temeljem koje se može izvršiti tražena promjena i kako ta promjena utječe na porezne obveze, odnosno kako se dokazuje da su propisane porezne obveze podmirene?

Postavljeno je i pitanje o poreznim obvezama pri registraciji vozila koje je bilo u posjedu obrta koji je zatvoren, a unosi se kao temeljni kapital u novoosnovano trgovačko društvo.

U nastavku dajemo traženo mišljenje.

U smislu odredbi članka 1. Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 73/93. do 68/07.) obrt nije ni pravna ni fizička osoba već predstavlja samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom ostvarivanja dobiti, a obrtnik je fizička osoba (iznimno pravna osoba) koja obavlja jednu ili više tih djelatnosti. Obrt ne može biti sudionik obveznog odnosa niti nositelj prava i obveza iz takvog odnosa, već je to osoba koja obavlja tu djelatnost.

Sustav poreznih evidencija fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost obrta u Poreznoj upravi temelji se na podacima o matičnom broju građana. Uporaba MBG-a zadržati će se za funkcioniranje cijelog sustava poreza na dodanu vrijednost i ostalih poreznih oblika dok se ne osigura odgovarajuća zamjena MBG-a poreznim brojem.

Naše je mišljenje da stoga motorna vozila u vlasništvu obrta trebaju biti registrirana na fizičku osobu – vlasnika obrta, ali nema zapreke da na prometnim ispravama, ako je to moguće, bude naznačen i naziv obrta.

Smatramo da zbog naprijed navedenog nije moguće udovoljiti zahtjevima fizičkih osoba – vlasnika obrta da se vozila u vlasništvu obrta registrirana na ime vlasnika obrta – fizičke osobe registriraju na ime obrta.

Prema tome, ako je motorno vozilo već registrirano na obrt, a vlasnik obrta podnosi zahtjev da se vozilo preregistrira na njega treba priložiti dokaze (obrtnicu ili drugi odgovarajući dokument, te potvrdu da se vozilo i dalje nalazi u dugotrajnoj imovini obrta) iz kojih se vidi da se ne radi o otuđenju vozila, niti o izuzimanju vozila iz obrta, već da vozilo ostaje u imovini obrta, a samo se preregistrira na vlasnika obrta. U tom slučaju ne dolazi do prometa jer obrt ne može biti sudionik obveznog odnosa, odnosno nositelj prava i obveza iz tog odnosa, već je to osoba koja obavlja djelatnost.

U slučaju kada vlasnik obrta podnosi zahtjev da se vozilo sa obrta preregistrira na njega kao fizičku osobu, jer je vozilo izneseno iz imovine obrta uz zahtjev treba priložiti potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o tome jesu li podmirene porezne obveze za vozilo koje se izuzima iz obrta.

Prema odredbi članka 11. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.) unos privatne (osobne – nepoduzetničke) imovine u društvo ili poduzeće trgovca pojedinca ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost. Budući da se taj promet ili stjecanje ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost, oporezuje se posebnim porezom na promet sukladno članku 1. stavak 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Nar. nov., br. 136/02. do 95/04.) kojim je propisano da se promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz stavka 2. toga članka oporezuje prema odredbama toga Zakona, ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Prema tome, pri registraciji vozila koje je bilo u posjedu obrta koji je zatvoren, a vlasnik zatvorenog obrta je pri zatvaranju obrta podmirio sve svoje obveze i kao građanin – fizička osoba unosi to vozilo kao temeljni kapital u novoosnovano trgovačko društvo ne postoji obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost, te se sukladno članku 1. stavak 3. i članku 4. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove plaća posebni porez na promet, a porezni obveznik je stjecatelj motornog vozila – novoosnovano trgovačko društvo.

Povratak na mišljenja