Računovodstvo, revizija i financije 8/2004

Web izdanje 8,99
Teška zabluda
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Ocjena efikasnosti menadžmenta po centrima odgovornosti
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Početna i zaključna likvidacijska financijska izvješća društva
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Računovodstvo podjele d.o.o.-a
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Kapitalne pričuve kao bilančni i porezni problem optimalizacije financijske strukture
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Usklađivanje evidencija kod proračuna i proračunskih korisnika
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Dnevnice i putni troškovi
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Unutarnja kontrola, inspekcija i unutarnja revizija - znate li razliku!
Autor: Mr. sc. Boris BUŠAC, dipl. oec.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Mr. sc. Tatjana RUŽIĆ, dipl. oec.
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Zakon o kamatama
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO
Upravljanje rizicima
Autor: Mr. sc. Josip KERETA, dipl. oec.
Nepravilnosti u postupku javne nabave
Autor: Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Novosti u posebnim porezima
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Uvjeti na kojima se temelji porezno oslobođenje pri izvozu proizvoda koji se oporezuju posebnim porezima
Autor: Oskar CUKROV, dipl. oec.
Poreznosavjetnička tarifa u Njemačkoj
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Tumačenja Ministarstva financija iz materijalnofinancijskog poslovanja
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Paušalno oporezivanje dohotka samostalnih djelatnosti
Autor: Darko AUGUSTINOVIĆ, dipl. oec.
Nadzor državnog inspektorata kod plaćanja boravišne pristojbe
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Novosti u komunalnom gospodarstvu
Autor: Gordana SEDMAK-JEDNAČAK, dipl. oec.
Posebnosti popravaka i zamjene uvezene robe
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Naplate i plaćanja u stranim sredstvima plaćanja
Autor: Ljubica LEKIĆ, dipl. oec.
Utjecaj štednje na strukturu portfelja društava za osiguranje
Autori: Doc. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Prof. dr. sc. Ivan LOVRINOVIĆ
Kako otvoriti Internet dućan u Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Mirjana PEJIĆ BACH
Ugovor o poslovnoj suradnji
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Preoblikovanje dioničkih društava
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Kako podijeliti društvo kapitala
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Radni sporovi - sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Rad po ugovorima o radu, djelu i autorskom djelu u pravnom i poreznom sustavu i sustavu plaćanja obveznih doprinosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja