Računovodstvo, revizija i financije 1/2015

Web izdanje 8,99
Jesmo li realni - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015.
Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2014.
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Godišnji obračun amortizacije za 2014.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2014.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2014.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2014.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Godišnji obračun poreza na dobitak 2014. - sastavljanje obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izvještaj o novčanom tijeku
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Rashodi koji kontinuirano nastaju u proračunskom računovodstvu
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Uzastopno darivanje i rashod dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Oporezivanje dobitka neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dopunsko zapošljavanje radnika
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaće i doprinosi u 2015. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obračun poreza na potrošnju i novo izvješće od 1. siječnja 2015.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2014. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun PDV-a za 2014. kod proračunskih i neprofitnih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Komisijska prodaja dobara u državama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Drugi dohodak primljen iz inozemstva
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja trošarinska izvješća za 2014. za alkoholna pića i vina
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Slučaj kad je umjesto prijenosa obveze zaračunan PDV - Iz prakse Europskog suda -
Aktualna pitanja iz radnih odnosa
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sustav kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom od 1. siječnja 2015.
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Ugovor o faktoringu u svjetlu novog Zakona o faktoringu
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.