Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015.
rrif - 1.2015, str. 19
Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2014.
rrif - 1.2015, str. 20
Godišnji obračun amortizacije za 2014.
rrif - 1.2015, str. 28
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2014.
rrif - 1.2015, str. 43
Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2014.
rrif - 1.2015, str. 66
Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2014.
rrif - 1.2015, str. 85
Godišnji obračun poreza na dobitak 2014. - sastavljanje obrasca PD
rrif - 1.2015, str. 103
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
rrif - 1.2015, str. 156
Izvještaj o promjenama kapitala
rrif - 1.2015, str. 161
Izvještaj o novčanom tijeku
rrif - 1.2015, str. 165
Bilješke uz financijska izvješća
rrif - 1.2015, str. 171
Rashodi koji kontinuirano nastaju u proračunskom računovodstvu
rrif - 1.2015, str. 181
Uzastopno darivanje i rashod dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 1.2015, str. 183
Oporezivanje dobitka neprofitnih organizacija
rrif - 1.2015, str. 185
Dopunsko zapošljavanje radnika
rrif - 1.2015, str. 189
Plaće i doprinosi u 2015. godini
rrif - 1.2015, str. 195
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
rrif - 1.2015, str. 210
Obračun poreza na potrošnju i novo izvješće od 1. siječnja 2015.
rrif - 1.2015, str. 214
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2014. godini
rrif - 1.2015, str. 221
Konačni obračun PDV-a za 2014. kod proračunskih i neprofitnih poreznih obveznika
rrif - 1.2015, str. 225
Komisijska prodaja dobara u državama članicama EU-a
rrif - 1.2015, str. 242
Drugi dohodak primljen iz inozemstva
rrif - 1.2015, str. 252
Godišnja trošarinska izvješća za 2014. za alkoholna pića i vina
rrif - 1.2015, str. 260
Slučaj kad je umjesto prijenosa obveze zaračunan PDV - Iz prakse Europskog suda -
rrif - 1.2015, str. 267
Aktualna pitanja iz radnih odnosa
rrif - 1.2015, str. 269
Sustav kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom od 1. siječnja 2015.
rrif - 1.2015, str. 278
Ugovor o faktoringu u svjetlu novog Zakona o faktoringu
rrif - 1.2015, str. 285
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 1.2015, str. 294
Novi propisi
rrif - 1.2015, str. 301
Stručne informacije
rrif - 1.2015, str. 306