Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike


Trajanje: 5 h 53 min
Datum: 25.02.2022

Cijena: 139,36


Na ovom smo webinaru pomogli računovođama – početnicima i onima koji žele obnoviti znanje iz tog područja u vezi sa sastavljanjem godišnjih financijskih izvještaja i poreznih izvještaja za 2021. godinu. Na webinaru smo obrazložili sve kontrolno-analitičke postupke koji su vezani uz evidentiranje imovine, obveza, prihoda, rashoda i kapitala te pravila koja su vezana uz sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD). Na primjeru iz prakse prikazali smo i sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikro poduzetnika.

Program:

1. DAN

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2021. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. šk. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2021. godinu za mikro i male poduzetnike
 • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2021. godinu

Knjiženja poslovnih događaja na primjeru iz poslovne prakse
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Knjiženja poslovnih događaja na primjeru iz poslovne prakse za mikro poduzetnika
2. DAN

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), Obrasca PD-IPO i Obrasca PD-DOP za 2021. godinu
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 120 min + odgovori na pitanja

 • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
  • obrazloženja svih pozicija u Obrascu PD
  • izračun predujmova poreza na dobit za 2022. godinu
 • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2021. godinu

Sastavljanje Bilance, Računa dobiti i gubitka i Bilješki uz financijska izvješća za 2021. godinu
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2021. godinu
 • Sastavljanje Bilance za 2021. godinu
 • Sastavljanje Bilješki uz financijska izvješća za 2021. godinu prema NOVIM PRAVILIMA

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 22. i 23. veljače 2022. godine.

Cijena video snimke je 1.050,00 kn (840,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.