Sastavljanje godišnjih financijskih izvješća za početnike

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Trajanje: 6 h 20 min
Datum: 22.02.2024

Cijena: 187,50


Na ovom će se webinaru pomoći računovođama – početnicima i onima koji žele obnoviti znanje iz područja sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja i poreznih izvještaja za 2023. godinu. Na webinaru će se obrazložiti svi kontrolno-analitički postupci koji se odnose na evidentiranje imovine, obveza, prihoda, rashoda i kapitala te na pravila koja su vezana za sastavljanje prijave poreza na dobitak (PD obrasca). Također će se na primjeru iz prakse prikazati sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća za mikropoduzetnike za 2023. godinu.

Program:

1. DAN

Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2023. godinu i obračun poreznih davanja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2023. godinu za mikro i male poduzetnike
 • Kontrolno-analitički postupci pri sastavljanju GFI-ja za 2023. godinu

Knjiženja poslovnih događaja na primjeru iz poslovne prakse
Predavačica: Jasna VUK, mag. oec., v. pred. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 90 min + odgovori na pitanja

 • Primjer poslovanja mikropoduzetnika – knjiženje poslovnih događaja tijekom jedne kalendarske godine
2. DAN

Sastavljanje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD) te obrazaca PD-IPO i PD-DOP za 2023. godinu
predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 120 min + odgovori na pitanja

 • Završna knjiženja kod izrade završnog računa
 • Sastavljanje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
 • obrazloženja svih pozicija u Obrascu PD
 • izračun predujmova poreza na dobitak za 2024. godinu
 • Sastavljanje izvještaja PD-IPO i PD-DOP za 2023. godinu

Sastavljanje Bilance, Računa dobiti i gubitka i Bilješki uz financijska izvješća za 2023. godinu
Predavačica: Jasna VUK, mag. oec., v. pred. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Sastavljane Računa dobiti i gubitka za 2023. godinu
 • Sastavljanje Bilance za 2023. godinu
 • Sastavljanje Bilješki uz financijska izvješća za 2023. godinu

Ovaj video materijal je snimka dvodnevnog webinara održanog 22. i 23. veljače 2024. godine.

Cijena video snimke je 187,50 € (150,00 € + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.