Smanjenje predujmova poreza na dobitak s osnove poticaja ulaganja

Datum: 17.07.2009, Petak
Klasa: 410-01/09-01/935
Davatelj: Porezna uprava

Dopisom Klasa: 410-23/09-016/03, Ur. br.: 513-07-07/09-03 od 4. lipnja 2009. godine zatražili ste našu suglasnost na vaše mišljenje, a povodom zahtjeva poreznog obveznika T. Za smanjenje predujmova poreza na dobit odnosno za smanjenje stope poreza na dobit za 65% od propisane stope poreza na dobit za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009. godine. Naime, poreznom obvezniku izdana je tijekom 2009. godine potvrda Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Klasa: 404-01/08-01/64, Ur. br.: 526-07-01/1-09-5 od 27. travnja 2009. godine kojom se potvrđuje da podnositelj Prijave ispunjava uvjete iz Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06.) te da isti dobiva status nositelja poticajnih mjera. U navedenoj potvrdi, podnositelju Prijave odobrava se, između ostalog, korištenje porezne povlastice uz ispunjavanje uvjeta iz članka 4. Zakona o poticanju ulaganja i to na temelju navedene Potvrde. Stoga navedeni porezni obveznik traži da mu se, zbog dobivenog statusa nositelja poticajnih mjera, smanje predujmovi poreza na dobit za 2009. godinu, a koji su mu utvrđeni na temelju podnesene prijave poreza na dobit za 2008. godinu u kojoj nije koristio porezne olakšice sukladno Zakonu o poticanju ulaganja. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.) u članku 34. stavcima 1. i 2. propisuje da porezni obveznik plaća predujam poreza na osnovi porezne prijave za prethodno porezno razdoblje. Predujam se plaća mjesečno do kraja mjeseca za protekli mjesec, u svoti koja se dobije kada se porezna obveza za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja. Porezna uprava može, na temelju obavljenog nadzora ili na temelju drugih raspoloživih podataka o poslovanju poreznog obveznika, te na zahtjev poreznog obveznika, rješenjem izmijeniti visinu mjesečnih predujmova poreza na dobit.

Člankom 35. stavkom 4. Zakona o porezu na dobit propisano je da se više plaćeni predujam poreza od obveze na osnovi porezne prijave vraća poreznom obvezniku na njegov zahtjev ili se uračunava u sljedeće razdoblje.

Člankom 47. stavkom 3. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07. i 156/08.) propisano je koji podaci se upisuju pod redni broj 50., te pod redne podbrojeve 50.1., 50.2., 50.3. i 50.4. Prijave poreza na dobit odnosno Obrasca PD, a na kojima se iskazuju iznosi poticaja ulaganja prema Zakonu o poticanju ulaganja.

Pravilnik o porezu na dobit u članku 48. stavku 2. propisuje da Porezna uprava može na temelju zahtjeva poreznog obveznika i/ili obavljenog nadzora i/ili na temelju drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima raspolaže, rješenjem utvrditi nove iznose mjesečnih predujmova ili drugo razdoblje plaćanja predujmova. Rješenje obvezuje poreznog obveznika od dana konačnosti do podnošenja nove porezne prijave.

Odredbom članka 48. stavka 5. Pravilnika o porezu na dobit propisano je da porezni obveznik može zatražiti izmjenu visine predujma pisanim zahtjevom upućenim nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu radi donošenja rješenja o novoj visini predujma. U zahtjevu treba navesti razloge za izmjenu visine predujma. Ako se radi o znatnijem padu poduzetničke aktivnosti u tekućoj odnosno prema prethodnoj poslovnoj godini, porezni obveznik dostavlja temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje (Bilancu i Račun dobiti i gubitka). Porezna će uprava na temelju uvida u financijska izvješća, odnosno na temelju inspekcijskog nadzora, ako to ocijeni potrebnim, uvažiti ili odbaciti zahtjev poreznog obveznika. Ako se radi o padu poduzetničke aktivnosti zbog nastale materijalne štete uzrokovane višom silom (požar, potres, poplava, ratna razaranja, terorističke akcije, uništenje imovine poreznog obveznika nakon provalne krađe ili sl.), Porezna uprava može riješiti zahtjev poreznog obveznika na osnovi zapisnika mjerodavnog tijela koje provodi postupak utvrđivanja visine štete, odnosno istražni postupak.

Zakon o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06.) propisuje u članku 4. stavku 2. da se za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje za 65% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 30 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Nadalje, stavkom 6. navedenog članka Zakona o poticanju ulaganja propisano je da ako nositelj poticajnih mjera ne ispuni uvjet otvaranja novih radnih mjesta, određen odredbama navedenoga članka, odnosno smanji broj novih radnih mjesta utvrđenih odredbama istoga članka prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koja su odobrena uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos zakonske zatezne kamate.

Prema odredbi članka 13. stavka 5. Zakona o poticanju ulaganja nositelji poticajnih mjera, dužni su tijekom razdoblja korištenja poticajnih mjera podnositi godišnje pisano izvješće o korištenju poticajnih mjera, Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi. Odredbom stavka 6. navedenog članka Zakona o poticanju ulaganja, godišnja izvješća iz stavka 5. istog članka podnose se uz prijavu poreza na dobit, u skladu s rokovima propisanim u Zakonu o porezu na dobit.

Člankom 13. stavkom 7. Zakona o poticanju ulaganja propisano je da ako nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica ne podnese izvješće u roku iz stavka 6. istoga članka prestaje mu pravo korištenja odobrenih poticajnih mjera te gubi status nositelja poticajnih mjera.

Uredba o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 64/07.) u članku 13. stavku 1. propisuje da godišnja izvješća koja se podnose Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, sukladno članku 13. točki 5. Zakona o poticanju ulaganja, obvezno sadrže sljedeće podatke:

– godišnja izvješća o poslovanju za proteklu godinu, račun o dobiti i gubitku i bilancu uz prijavu poreza na dobit,

– visina ulaganja u izvještajnom razdoblju u kunama,

– unos nove opreme

– vrsta i vrijednost,

– broj zaposlenih na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (Specifikacija po osiguranicima o obračunanim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja – Obrazac R-Sm),

– vrsta i korištenje poticajnih mjera u izvještajnom razdoblju,

– obračun dobiti i iznosa porezne povlastice koju nositelj poticajnih mjera koristi, a sukladno odredbama članka 4. točke 5. Zakona o poticanju ulaganja,

– ostale podatke značajne za korištenje poticajnih mjera, odnosno poreznih i carinskih povlastica.

Prema članku 13. stavku 2. Uredbe o poticanju ulaganja nositelj poticajnih mjera za ulaganja, dužan je godišnje izvješće podnijeti do 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu, uz prijavu poreza na dobit u kojoj je iskazao poreznu olakšicu.

Uvidom u aplikaciju poreznih prijava u Informacijskom sustavu Porezne uprave utvrđeno je da je navedeni porezni obveznik predao prijavu poreza na dobit za 2008. godinu u nadležnu ispostavu dana 21. travnja 2009. godine, a ista još do danas nije verificirana. Prema podacima iz prijave, porezni obveznik je iskazao poreznu obvezu na rednom broju 44. odnosno na rednom broju 53. Obrasca PD u iznosu od 1.112.798,29 kuna. Uplaćeni predujmovi na rednom broju 56. Obrasca PD iznose 1.159.557,42 kuna, stoga je na rednom broju 58. Obrasca PD iskazana razlika za povrat u iznosu od 46.759,13 kuna. Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (redni broj 59. Obrasca PD) iznose 92.733,19 kuna prema podacima koje je porezni obveznik iskazao u prijavi poreza na dobit za 2008. godinu.

Porezni obveznik utvrdio je predujmove poreza na dobit za 2009. godinu u prijavi poreza na dobit za 2008. godinu na način daje poreznu obvezu koja iskazana na rednom broju 53. Obrasca PD u iznosu od 1.112.798,29 kuna podijelio sa 12 mjeseci, a sukladno članku 34. stavku 1. Zakona o porezu na dobit.

Budući da do danas prijava poreza na dobit za 2009. godinu navedenog poreznog obveznika nije verificirana, u ovom trenutku ne raspolažemo podacima da li će podaci koji su iskazani u navedenoj prijavi kao takvi biti i verificirani.

Nadalje, nemamo saznanja da li je u tijeku porezni nadzor kod navedenog poreznog obveznika odnosno da li je podnijeti zahtjev za porezni nadzor.

Porezni obveznik koji je nositelj poticajnih mjera dužan je sukladno Zakonu o poticanju ulaganja tijekom razdoblja korištenja poticajnih mjera podnositi godišnje pisano izvješće o korištenju poticajnih mjera, a navedeno izvješće predaje uz prijavu poreza na dobit. Godišnje izvješće za 2009. godinu predaje se uz prijavu poreza na dobit za 2009. godinu u kojoj porezni obveznik može iskazati poreznu olakšicu, a takva prijava predaje se najkasnije do 30. travnja 2010. godine. Nositelju poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica koji ne podnese godišnje izvješće u roku, prestaje pravo korištenja odobrenih poticajnih mjera te isti gubi status nositelja poticajnih mjera. Isto tako, poreznom obvezniku prestaje pravo korištenja odobrenih poticajnih mjera i u slučaju iz članka 4. stavka 6. Zakona o poticanju ulaganja.

Ispunjava li porezni obveznik sve uvjete za korištenje poticajnih mjera prema Zakonu o poticaju ulaganja i Zakonu o porezu na dobit odnosno za korištenje porezne olakšice putem umanjenja stope poreza na dobit podnošenjem prijave poreza na dobit za 2009. godinu tijekom 2010. godine, utvrdit će se na temelju propisanih isprava i dokumentacije koje je porezni obveznik dužan priložiti uz prijavu poreza na dobit za 2009. godinu, te eventualno u postupku poreznog nadzora. U skladu sa člankom 4. Zakona o poticanju ulaganja, porezni obveznik može propisanu poreznu olakšicu koristiti u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja što u konkretnom slučaju znači, uz ispunjenje svih propisanih uvjeta, zaključno sa podnošenjem prijave poreza na dobit za 2018. godinu, a koja se podnosi u propisanom roku 2019. godine. Na temelju podnesene prijave poreza na dobit za 2018. godinu, u kojoj će primjerice biti iskazana porezna olakšica, utvrdit će se visina predujmova za 2019. godinu što znači da će porezni obveznik i u tijeku 2019. godine plaćati predujmove poreza na dobit po stopi nižoj od propisane, sve do podnošenja prijave poreza na dobit za 2019. godinu tijekom 2020. godine kada će biti iskorišteno pravo na korištenje porezne olakšice.

Slijedom navedenog, porezni obveznik može koristiti propisanu poreznu olakšicu sukladno Zakonu o poticanju ulaganja i Zakonu o porezu na dobit uz ispunjavanje svih propisanih uvjeta, na temelju prijave poreza na dobit za 2009. godinu, a u tijeku 2009. godine obvezan je plaćati predujmove poreza na dobit utvrđene na temelju prijave poreza na dobit za 2008. godinu.

Nadalje, predlažemo da nadležna ispostava poreznog obveznika upozori na njegova prava, ali i obveze sukladno Zakonu o poticanju ulaganja i Zakonu o porezu na dobit. Naime, ukoliko porezni obveznik ne ispuni sve propisane uvjete za korištenje poticajnih mjera, isti ne može koristiti porezne olakšice. Porezni obveznik će u slučaju da ne ostvaruje pravo na porezne olakšice plaćati porez na dobit po stopi 20%.

Porezni obveznik može podnijeti zahtjev za smanjenje predujmova poreza na dobit zbog značajnijeg pada poduzetničke aktivnosti uz koji je dužan podnijeti cjelokupnu dokumentaciju propisanu člankom 34. Zakona o porezu na dobit i člankom 48. Pravilnika o porezu na dobit.

Povratak na mišljenja