Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?

Datum: 14.05.2020, Četvrtak
Autor: A.B.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanja (dalje: HZZ) donijelo je mjeru Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19). Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. 

Visina potpore se utvrđuje u svoti od:

  • 3.250,00 kuna za mjesec ožujak po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, odnosno
  • 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Jednako tako, HZZ će na temelju podataka od Porezne uprave obaviti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore i to u svoti od:

  • 203,12 kn za ožujak po radniku
  • 250,00 kn za travanj i svibanj po radniku.

Prema odredbi čl. 71.j. ​Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov. br. 45/19. – 50/20.) porezni obveznik koji je zaprimio potporu bit će oslobođen obveze plaćanja doprinosa za svotu isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s HZZ-om iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi.

Posebno napominjemo da za oslobođenje od plaćanja doprinosa po osnovi primljene Potpore porezni obveznik nije obvezan podnijeti zahtjev Poreznoj upravi. Provođenje oslobođenja od plaćanja doprinosa obavit će se umanjenjem obveze („storno obveze“) na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika. Ako se temeljem naknadne razmjene podataka s HZZ-om o stjecateljima potpore utvrdi drukčije stanje, odobreno oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa će se poništiti u visini neosnovano stečenog oslobođenja.

Postavlja se pitanje koju visinu plaće ili naknade plaće poslodavac treba isplatiti radniku, odnosno, može li isplatiti plaću koja je manja od zaprimljene potpore od 4.000,00 kn te mora li vratiti razliku?

Plaća radnika utvrđuje se prema nekom od izvora prava radnika, a to je Zakon o radu (Nar. nov. br. 93/14. – 98/19.), kolektivni ugovor, pravilnik o radu, ugovor o radu i dr., a najmanje u visini minimalne plaće utvrđenom Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 106/19.) u visini od 4.062,51 kn

Poslodavac svom radniku treba isplatiti plaću kakva je utvrđena na temelju prethodno navedenih akata neovisno o činjenici je li poslodavac ostvario Potporu za očuvanje radnih mjesta. Dakle, visina plaće radnika može biti utvrđena i u visini minimalne plaće.

Svrha potpore je očuvanje radnih mjesta. a radnik pravo na visinu plaće stječe na temelju prethodno navedenih izvora prava radnika.

To znači da poslodavac radniku može isplatiti plaću koja je manja od zaprimljene potpore. Na temelju stajališta Ministarstva rada i mirovinskog sustava poslodavac razliku od isplaćene plaće i primljene potpore za očuvanje radnih mjesta NEĆE biti obvezan vratiti HZZ-u. Dio stajališta Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KL:100-01/20-01/27 UR.BR. 524-03-01/1-20-4 od 12. svibnja 2020. godine) u vezi s tim prenosimo u nastavku:

''….Obzirom da predmetna potpora služi poslodavcu za očuvanje radnih mjesta, u djelatnostima za koje je isplaćena potpora, poslodavac je u obvezi isplatiti ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću sukladno ugovoru o radu. Slijednom navedenog, proizlazi da korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta ne zahtjeva izmjenu ugovora o radu na način da visina plaće bude ista kao i visina potpore. Potpora je namijenjena za očuvanje radnih mjesta koje poslodavac, osim dijela za plaću, može koristiti i za druge poslovne aktivnosti vezane za očuvanje radnih mjesta.''

Povratak na vijesti