Što treba sadržavati isplatna lista

Datum: 19.10.2009, Ponedjeljak
Autor: (A.B.)

Pri obračunu plaće, nadoknade plaće i otpremnine poslodavac je obvezan radniku uručiti obračun prema kojem je vidljivo na koji način je utvrđena svota plaće, naknade plaće odnosno otpremnine. U slučaju ako poslodavac ne isplati plaću, nadoknadu plaće ili otpremninu, ta isprava ima značenje ovršne isprave prema čl. 91. st. 2. Zakona o radu, a poslodavac je obvezan uručiti je zaposleniku do kraja mjeseca u kojem je isplata dospjela.
Osnovni podatci na isplatnoj listi - obračunu plaće a koja se uručuju zaposleniku su podatci o djelatniku kao što su ime, prezime, adresa JMBG/OIB, broj sati odrađenih u mjesecu za koji se isplaćuje plaća ili možebitno naknada plaće. Ostale podatke treba prikazati kako slijedi:

Bruto plaća
Doprinosi iz plaće
Izdatak za premije osiguranja
Dohodak
Osobni odbitak
Porezna osnovica
Porez na dohodak
Prirez
Neto plaća
Osnovica za poseban porez
Posebni porez
Neto plaća poslije posebnog poreza
Obustave iz plaće (krediti, ovrhe)
Neto plaća za isplatu na tekući račun radnika (ili u gotovini)

Doprinosi na plaću (plaća poslodavac)

Osnovicu za poseban porez treba razdvojiti iz razloga jer ona ne mora nužno biti jednaka neto plaći, odnosno osnovica za poseban porez je različita u slučaju kada je pri obračunu korišten izdatak s osnove plaćene premije osiguranja, te obustave iz plaće. Više o tome pročitajte u časopisu br. 12/09. (A.B.)

Povratak na vijesti