Stopa PDV-a na dostavu

Datum: 08.03.2021, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/21-02/108
Davatelj: Porezna uprava

Obratili ste se u vezi promjene načina poslovanja dostavne platforme koju koriste ugostitelji. Naime, 'A' prebacuje poslovanje na društvo 'B' d.o.o., koje će postati izravna ugovorna strana svih hrvatskih Partnera (ugostitelja) i preuzeti će sva prava i obveze 'A' prema Partnerima. S tim u vezi mijenja se poslovni model na način da će 'B' d.o.o. prodavati usluge dostave Partneru, a Partner će usluge dalje prodavati korisnicima. Kako je navedeno u dostavljenoj dokumentaciji zbog promjene poslovnog modela dolazi, između ostalog, do sljedećih promjena:

- 'B' d.o.o. će na svoju uslugu koju obavlja Partneru obračunati PDV po stopi 25%

- kako bi kupcima olakšali pregled potrošnje po narudžbi, olakšali izdavanje računa i sl., Partneri će izdavati kupcu račun za dostavu. Do sada je kupac dobivao 2 računa (jedan za jelo od partnera, a drugi za dostavu od '​B'), a sada će dobivati 1 račun s cjelokupnim iznosom

- proces prilagodbe trebao bi se provesti na način da Partner u svoje fiskalne blagajne uvede novi artikl naziva „Dostava“ s iznosom PDV-a od 13%.

S tim u vezi postavljeno je pitanje kojom stopom PDV-a se oporezuje usluga dostave koju bi prema novom poslovnom modelu Partner trebao zaračunati kupcu.

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Člankom 38. stavkom 3. točkom za) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) te člankom 47. stavkom 2. točkom za) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20 i 1/21) propisano je da se PDV po stopi 13% obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično.

U skladu s navedenim, PDV po stopi 13% se obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica uključivo i sladoled u i izvan ugostiteljskog objekta te na isporuku pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju.

Prema tome usluga dostave hrane ne smatra se uslugom na koju se primjenjuje snižena stopa PDV-a 13% u smislu članka 38. stavka 3. točke za) Zakona o PDV-u. ​

Povratak na mišljenja