Strukovna škola – obveznik PDV-a za isporuku dobara i usluga u kantini pripremljenih u praktičnoj nastavi

Datum: 17.05.2010, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/10-01/121
Davatelj: Porezna uprava

Navedenim dopisom dostavili ste nam upit Strukovne škole V.V. u vezi tumačenja odredbi članka 71. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., dalje: Pravilnik). Naime, Strukovna škola V.V. i Tehnička škola sukladno odredbama Statuta Škole zajedno vode školsku kantinu zatvorenog tipa čije usluge koriste isključivo učenici i nastavnici obiju škola. U kantini se prodaju sokovi, sendviči, kolači i razna peciva, škola smatra da se u ovom slučaju radi o uslugama učeničkog standarda iz članka 71. stavak 1. Pravilnika te prehrani učenika iz članka 71. stavak 3. Pravilnika. Nadalje, Strukovna škola V.V. ima radionice u kojima učenici tijekom izvođenja obvezne praktične nastave izrađuju pojedine proizvode za tržište u skladu sa Statutom Škole. Prema navodima u upitu sredstva ostvarena prodajom navedenih proizvoda koriste se isključivo za opremanje škole i unapređenje nastavnog procesa. Škola smatra da se u ovom slučaju radi o uslugama iz članka 71. stavak 1. i 2. Pravilnika.

Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka i) Zakona porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov. br. 47/95 do 94/09 - u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno članka 71. stavak 1. Pravilnika, plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođene su usluge predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, stručnog obrazovanja ili prekvalifikacije odraslih te učeničkog i studentskog standarda, uključujući s njima povezane isporuke dobara i usluga što ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima kojima je to cilj ili druge organizacije u skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti obrazovanja.

Odredbama članka 71. stavak 2. Pravilnika propisano je da su usluge i isporuke dobara iz stavka 1. istoga članka oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost pod uvjetom da se obavljaju prema programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođena je isporuka dobara izravno vezana uz obavljanje usluga iz ovoga stavka kao što su smještaj i prehrana učenika u učeničkim odnosno studenata u studentskim domovima i slično. Što je propisano odredbama članka 71. stavak 3. Pravilnika.

Odredbama članka 88. Pravilnika propisano je da ako poduzetnik koji obavlja oslobođene isporuke dobara i usluga iz članka 11. i 11 .a Zakona, obavlja i oporezive isporuke dobara i usluga te isporuke podliježu oporezivanju u smislu članka 2. stavka 1. Zakona kojim je propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Obzirom da prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. nov. br. 87/08 i 86/09) prehrana učenika nije uključena u djelatnost srednjoškolskog obrazovanja u konkretnom slučaju isporuke dobara i usluga koje se obavljaju u kantini ne mogu se smatrati isporukama dobara koje su usko vezane uz usluge obrazovanja i koje su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost u smislu članka 71. stavak 1. Pravilnika. Naime, što se tiče prehrane učenika u okviru srednjoškolskog obrazovanja, u skladu s odredbama članka 71. stavak 3. Pravilnika plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođena je prehrana učenika u učeničkim domovima.

Nadalje, kako se praktična nastava izvodi u redovnom obrazovnom procesu temeljem nastavnog plana verificiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa prodaja pojedinih proizvoda izrađenih tijekom izvođenja praktične nastave može se smatrati isporukom dobara koja je usko vezana uz usluge obrazovanja i koja je oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema članku 71. stavak 1. Pravilnika.

U skladu s navedenim, kako se obavljanje isporuka dobara i usluga u kantini smatra oporezivim isporukama Strukovna škola V.V. obvezna je upisati se u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost takvih isporuka u prethodnoj godini bila veća od 85.000,00 kuna.

Povratak na mišljenja