Sudjelovanje stranke u postupku

Datum: 13.07.2016, Srijeda
Klasa: 410-20/15-01/12
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o pravu stranke na sudjelovanje u poreznom postupku na način da prije donošenja poreznog rješenja potpiše zapisnik i eventualno da prigovor na utvrđenu cijenu, te postoji li zakonska mogućnost da porezni obveznici zatraže obavljanje očevida, sve u postupku utvrđivanja obveze plaćanja poreza na promet nekretnina.
      Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
      Općim poreznim zakonom (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15) u članku 59. propisana je dužnost poreznog obveznika sudjelovati u poreznom postupku, a nesudjelovanje je člankom 209. stavak 1. svrstano u najteže porezne prekršaje, dok je člankom 69. Općeg poreznog zakona propisana obveza dostave podataka potrebnih za utvrđivanje porezne obveze, na zahtjev poreznog tijela. Prema članku 7. Općeg poreznog zakona prije donošenja poreznog akta, porezno tijelo mora poreznom obvezniku omogućiti očitovanje o činjenicama i okolnostima koje su bitne za donošenje poreznog akta.
      Također se člankom 68. Općeg poreznog zakona daje mogućnost poreznom tijelu pozvati poreznog obveznika u službene prostorije radi pojašnjenja sadržaja porezne prijave, a članak 70. Općeg poreznog zakona je poreznom tijelu dano pravo odlučivanja o potrebi vještačenja. Članak 72. Općeg poreznog zakona propisuje obavljanje očevida kada je za utvrđivanje ili razjašnjavanje činjenica bitnih za oporezivanje potrebno neposredno opažanje službene osobe poreznog tijela. Očevid se može obaviti i uz sudjelovanje vještaka, a porezni obveznik ima pravo biti nazočan očevidu.
      Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09) u članku 30. stavak 1.  propisana je obveza dopuštanja sudjelovanja stranci u postupku i izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari, a u stavku 2. propisano je da se bez prethodnog izjašnjavanja stranke postupak može provesti samo ako se usvaja zahtjev stranke ili ako odluka u postupku nema negativan učinak na pravne interese stranke ili kad je tako propisano zakonom. Člankom 52. Zakona o općem upravnom postupku stranci se daje pravo sudjelovanja u ispitnom postupku sve do donošenja odluke o upravnoj stvari, pravo davanja izjava i objašnjenja, iznošenja činjenica i okolnosti koje su bitne za rješavanje upravne stvari te pobijanja točnosti navoda koji se ne slažu s njezinim navodima.
      U članku 9. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da službena osoba samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku, a koje će biti dokazne utvrđuje slobodnom ocjenom na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno te na temelju rezultata cjelokupnog postupka.
      Slijedom navedenog podnositelji upita imaju pravo prije donošenja poreznog rješenja potpisati zapisnik, kao i dati primjedbe na bilo koji dio zapisnika pa tako i na utvrđenu vrijednost. Stavljene primjedbe ukratko se navode u sam zapisnik. Također mogu tražiti izvođenje vještačenja i očevida ("odlazak na teren") radi utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje.

Povratak na mišljenja