Sve o kriznim porezima

Datum: 06.11.2009, Petak
Autor: V.B.,A.B

Uredništvo časopisa RRiF pripremilo je posebni dodatak uz časopis br. 8/09. u kojem su objašnjeni novi "krizni" porezi te su dani naputci za praktičnu primjenu.

Zanimljiva pitanja su se pojavila u praksi u svezi s mogućim poreznim evazijama, kao npr: može li se zaposleniku u jednom mjesecu isplatiti neto plaća od 3.000,00 kn i drugi dohodak s temelja ugovora o djelu, također u svoti od 3.000,00 kn, sve to bez posebnog poreza na neto plaće? Iz izloženog i temeljem naših naputaka to bi formalno moglo biti neoporezivo kad bi se uzele u obzir samo odredbe Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 94/09.).

Međutim, u čl. 11. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se primitcima od nesamostalnog rada (plaćom) smatra sve što poslodavac isplati svojim radnicima (osim autorskog honorara), pa se stoga i isplate s temelja ugovora o djelu vlastitim zaposlenicima smatraju plaćom. Dakle, izbjegavanje plaćanja posebnog poreza na ovaj način nije moguće kad su u pitanju ovi ugovori s vlastitim zaposlenicima.

Autorski honorar je nešto drugo što ima drukčiji sadržaj, a što se smatra autorskim honorarom propisano je Zakonom o autorskim pravima.

Ostali slučajevi ostvarivanja drugog dohotka i primitaka u naravi objašnjeni su u "prilogu" na str. 7 i dalje.

Za obrtnike, slobodna zanimanja i druge primitke obveza obračunavanja posebnim porezom od 1. listopada 2009. obuhvaćena je novim Zakonom o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Nar.nov.,br. 119/08.), te Pravilnikom o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke (Nar.nov., br. 131/09.).

Plaćanje posebnog poreza sada se odnosi i na sve obveznike koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti, a to su svi obrtnici, poljoprivrednici, liječnici, odvjetnici i sl., bez obzira vode li poslovne knjige ili se njihovi primitci oporezuju paušalno.

Nadalje, posebnim porezom obuhvaćeni su i primitci koji se oporezuju paušalno ili prema rješenju Porezne uprave a ostvaruju se od iznajmljivanja stanova, soba, postelja.

Od obveze posebnog poreza nisu izuzeti ni primitci oporezivani na način propisan za dohodak od otuđenja nekretnine te dohodak od osiguranja.

S novim propisom javila su se dodatna pitanja, obveznik obračunavanja posebnog poreza, može biti isplatitelj ili sam porezni obveznik. Kako je Pravilnik o posebnom porezu objavljen tek početkom studenog, porezni obveznici koji su svoje obveze u vezi s posebnim porezom podmirili do kraja listopada, ostali su u dvojbi na koji način će o uplati posebnog poreza izvijestiti Poreznu upravu.

Obrtnici, plaćeni posebni porez ne iskazuju na mjesečnim izvješćima već tek predajom porezne prijave (obrazac DOH) na temelju konačnog obračuna na obrascu IPP-SD.

Iznajmljivači čiji primitci se utvrđuju rješenjem Porezne uprave uplaćeni posebni porez ne iskazuju na izvješćima.

Detaljnije o načinu obračunavanja i plaćanja ovog poreza pisali smo u časopisu RRIF br. 11/09. a o tome možete čitati i u časopisu RRIF br 12/09.

Povratak na vijesti