Tumačenje čl. 14. Pravilnika o porezu na dohodak – vjerodostojna isprava za prehranu na službenom putu

Datum: 25.11.2008, Utorak
Klasa: 410-01/08-01/1349
Davatelj: Porezna uprava

Savez samostalnih sindikata Hrvatske dostavio nam je upit koji se odnosi na tumačenje odredbi članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07.), poglavito u smislu što se smatra vjerodostojnom ispravom kojom se dokazuju izdaci nastali za prehranu na službenom putovanju. Nastavno odgovaramo.

Člankom 14. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezive isplate naknada, potpora i nagrada iz članka 13. toga Pravilnika priznaju na temelju vjerodostojnih isprava (računa, obračuna, odluka, potvrda o cijeni karata i drugog).

Člankom 14. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezive isplate izdataka za službena putovanja iz članka 13. istoga Pravilnika (dnevnica, naknada prijevoznih troškova, naknada korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškova noćenja i drugog) obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Uz putni nalog koji kao vjerodostojna isprava treba sadržavati propisane podatke, obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali izdaci i to osobito računi za cestarine, računi za prijevozne karte ili potvrde o cijeni tih karata, računi za smještaj i druge isprave.

Međutim, izdaci za prehranu koji fizičkoj osobi nastaju u tijeku obavljanja službenog putovanja pokriveni su dnevnicama za službena putovanja u zemlji i inozemstvu koje se fizičkim osobama mogu isplatiti u skladu s člankom 10. točkama 9., 10. i 11. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08.), a pod uvjetima propisanim člankom 13. stavak 2. točke 13. i 14. i stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak.

Obzirom da se fizičkim osobama ne može neoporezivo isplatiti naknada za izdatke prehrane koji im nastaju tijekom obavljanja službenog putovanja, već samo dnevnice do propisnog iznosa i pod propisanim uvjetima, to se o tim izdacima uz putni nalog ne prilažu nikakve isprave.

Povratak na mišljenja