Tumačenje čl. 7. i čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak – isplata putnih troškova vanjskom suradniku iz fondova EU

Datum: 27.03.2014, Četvrtak
Klasa: 410-01/13-01/04073
Davatelj: Porezna uprava

        Vezano za vaš upit o tumačenju čl. 7. i čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak, kada vi kao neprofitna nevladina organizacija isplaćujete vanjskom suradniku putne troškove iz sredstava dobivenih za provedbu projekta financiranog sredstvima iz fondova Europske unije. U nastavku odgovaramo:
        Člankom 10. t. 9., 11. i 20. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13., 144/12.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i drugih fizičkih osoba iz čl. 14. st. 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitaka odnosno plaće, do propisanih iznosa, kao i na primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz čl.. 14. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz čl. 32. Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, kao i na primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa.
        Člankom 13. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12, 79/13. i 160/13.) propisane su naknade, potpore i nagrade što ih isplaćuju poslodavci svojim radnicima, a koje se ne smatraju primicima po osnovi nesamostalnog rada. (t. 5. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kn po prijeđenom kilometru).
        Nadalje, čl. 7. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se, u skladu s čl. 10. t. 11. Zakona, oporezivim primicima ne smatraju naknade iz čl. 13. st. 2. t. 1., 2., 5., 13. i 14. te st. 12. ovoga Pravilnika isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz čl. 14. Zakona odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz čl. 32. Zakona.
        Iznimno od st. 5. ovoga članka, st. 6. čl. 7. propisano je da se oporezivim primicima ne smatraju naknade za službena putovanja po osnovi prijevoza i noćenja iz čl. 13. st. 2. t. 1. i 2. ovoga Pravilnika koje isplatitelji – neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovog djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju.
        Sukladno čl. 7. st. 13. porez na dohodak ne plaća se, u skladu s čl. 10. t. 20. Zakona, na ukupni iznos primitaka koji se kao bespovratna sredstva fizičkim osobama isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja za pokriće izdataka prijevoznih troškova, prehrane i smještaja, te za realizaciju projektnih aktivnosti koje prijavljuju fizičke osobe (izdaci za najam prostora, osiguranje, opremu i materijale i drugo), a u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave sukladno propisima Europske komisije (ugovor, završno izvješće, račun i drugo). Iznos do kojeg se mogu neoporezivo isplatiti ti primici utvrđuju tijela akreditirana u skladu s pravilima Europske komisije u Republici Hrvatskoj putem kojih se isplaćuju ti primici, na temelju propisa ili sporazuma s Europskom komisijom te na temelju izvršenih analiza kojima se utvrđuje visina tih primitaka.
        Prema navedenom, ako neprofitna organizacija isplati vanjskom suradniku putne troškove tj. naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,0 kn po prijeđenom kilometru, iz sredstava dobivenih za provedbu projekata financiranog sredstvima iz fondova Europske unije, takav se primitak neće smatrati oporezivim primitkom pod uvjetom da ne prelazi zadane financijske okvire prema propisima Europske unije i da ta fizička osoba ne ostvaruje po osnovi rada na tom projektu i primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak ili dohodak od nesamostalnog rada.

Povratak na mišljenja