Tumačenje odredbe članka 25. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima i definiranje korisne površine

Datum: 08.03.2024, Petak
Klasa: 410-01/23-01/1968
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo upit kojim ste nas zatražili očitovanje s obzirom na izmjenu članka 25. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17., 114/22. i 114/23.; u daljnjem tekstu: ZLP), a čijim je stavkom 2. propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor. Nastavno na navedeno, postavili ste nam i sljedeća pitanja koja glase:

  1. Kako se oporezuje nekretnina ukoliko je sklopljen Ugovor o najmu (plaća se porez na dohodak od imovine) od 01.01. tekuće godine do 31.05. iste godine, a od 01.06. obveznik prelazi na paušalno oporezivanje (dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja) s obzirom na članak 49. ZLP-a?
  2. Ukoliko je Ugovor o najmu sklopljen na neodređeno, da li ga uvažiti za oslobođenje plaćanja poreza na kuće za odmor i kako izvršiti kontrolu prekida istog Ugovora?
  3. Koliko vremenski treba trajati ugovor o najmu za oslobođenje poreza i da li ga je dovoljno predati do 31.03., do kada je obveza javljanja promjena?
  4. Članak 2. ZLP-a navodi da je kuća za odmor svaka zgrada ili dio zgrade koji se koriste povremeno ili sezonski. Što se podrazumijeva pod pojmom povremeno? Postoji li vremensko ograničenje koliko treba stanovati na nekretnini da se ne oporezuje porezom na kuće za odmor? Kojim Zakonom je to regulirano? Koje dokaze dostaviti za dokazivanje istog?
  5. Članak 49. ZLP-a navodi obvezu javljanja korisne površine do 31.03 tekuće godine. Što se podrazumijeva po korisnom površinom? Na koji Zakon i članak se pozvati u objašnjenju stranci?
  6. U članku 56. stavku 2. ZLP-a navodi se novčana kazna od 10,00 do 660,00 eura za prekršaj iz članka 49. ZLP-a. Na koji način se određuje visina novčane kazne?

U nastavku odgovaramo.

Odredbom članka 2. stavka 1. točke 12. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17., 114/22. i 114/23.; u daljnjem tekstu: ZLP) propisano je da je kuća za odmor svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Nekretnina koja se ne koristi povremeno ili sezonski ne smatra se kućom za odmor. Navedeno znači da se kućom za odmor ne smatra nekretnina koja se koristi tijekom cijele godine (neovisno o načinu njenog korištenja odnosno o tome koristi li je vlasnik za svoje stanovanje ili je ona u najmu ili zakupu tijekom cijele godine). Dakle, za utvrđivanje statusa kuće za odmor od odlučnog je značaja činjenica koristi li se ta kuća povremeno ili sezonski ili ima drugu namjenu. Iznimka su gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.​

Porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor, a kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je njeno korištenje povremeno ili sezonski. Nekretnina koja služi vlasniku za stalno stanovanje ne podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor. Isto tako, naglašavamo kako prijava prebivališta na nekretnini nije odlučan dokaz da se ista koristi za stanovanje. U slučaju kada porezni obveznik na nekretnini ima formalno prijavljeno prebivalište, a trajno ne boravi u istoj, sama prijava prebivališta ne oduzima kući status kuće za odmor te ista podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor. Činjenica da je netko obveznik plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja nije od utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor odnosno ona vlasnika kuće za odmor ne oslobađa plaćanja poreza na kuće za odmor. Ako vlasnik nekretnine nekretninu ili dio nekretnine koristi za iznajmljivanje tijekom cijele godine, ta nekretnina odnosno njen dio koji se koristi za iznajmljivanje tijekom cijele godine, ne može se smatrati kućom za odmor u toj godini jer se ne koristi povremeno ili sezonski. Međutim, ako se nekretnina ili njen dio koristi za iznajmljivanje povremeno ili sezonski, a ostatak godine se ne koristi, onda se ta nekretnina smatra kućom za odmor u smislu ZLP-a te je njen vlasnik obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor. Isto tako, činjenicu da se nekretnina ne koristi povremeno ili sezonski nego da se koristi tijekom cijele godine, potrebno je dokazati drugim odgovarajućim dokazima. Podsjećamo, prilikom provođenja postupka dokazivanja statusa kuće za odmor nadležno porezno tijelo u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor na odgovarajući način primjenjuje odredbe Općeg poreznog zakona („Narodne novine, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20. i 114/22.; u daljnjem tekstu: OPZ). OPZ propisuje da je porezno tijelo dužno utvrđivati sve činjenice koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke, pri čemu je s jednakom pažnjom dužno utvrditi i one činjenice koje idu u prilog poreznog obveznika, te samo utvrđuje koje će se radnje u postupku poduzimati i u kojem opsegu. Pored navedenoga, OPZ propisuje i da u poreznom postupku teret dokaza za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez snosi porezni obveznik. Dakle, teret dokazivanja svih činjenica i okolnosti prema kojima se utvrđuje da se nekretnina ne koristi povremeno ili sezonski je na njenom vlasniku.

Što se tiče definiranja korisne površine, mišljenja smo da je za isto prikladno koristiti definiciju sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. i 94/17.). Visina novčane kazne propisuje se sukladno odredbama Prekršajnog zakona („Narodne novine“, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17., 118/18. i 114/22.). Bitno je istaknuti da je raspon novčane kazne propisan na način da je za prekršaj propisan zakonski minimum i maksimum određen prema težini prekršaja, a temeljem kojeg se na odgovarajući način primjenjuju zakonom propisane novčane kazne. Shodno navedenom, porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor ako je jedinica lokalne samouprave na području koje se kuća nalazi iskoristila svoje zakonsko pravo na uvođenje poreza na kuće za odmor. Činjenica da se kuća za odmor koristi za iznajmljivanje, nije od utjecaja na utvrđivanje poreza na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor i porez na dohodak u paušalnom iznosu po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova su dva različita poreza koji se utvrđuju s dvije različite osnove odnosno na temelju dva različita zakona jer porez na kuće za odmor utvrđuje se s osnove vlasništva kuće za odmor, a porez na dohodak u paušalnom iznosu s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja.

Povratak na mišljenja