Tumačenje odredbi Pravilnika o porezu na dohodak

Datum: 09.04.2018, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/18-01/876
Davatelj: Porezna uprava

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava proslijedilo nam je dopisom upit društva koje na poslovima prerade ribe zapošljava određeni broj radnika koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište izvan mjesta sjedišta društva i sjedišta rada te koje je osiguralo odnosno trenutno podmiruje radnicima koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište izvan mjesta sjedišta društva i mjesta rada troškove stanovanja odnosno smještaja u mjestu obavljanja rada ili ukoliko su navedeni radnici smješteni u blizini mjesta obavljanja rada troškove stanovanja odnosno smještaja u tome mjestu te naknadu za prijevoz do mjesta obavljanja rada. Također, navedenim radnicima društvo osigurava i podmiruje trošak jednog toplog obroka u radnome danu.
 
Obzirom na navedeno, društvo postavlja pitanje može li u skladu s člankom 7. stavkom 35. Pravilnika o porezu na dohodak „iskoristiti novouvedena porezna rasterećenja, koja se odnose na troškove smještaja i prehrane radnika.“. Slijedom navedenog, odgovaramo u nastavku:
 
Člankom 7. stavkom 35. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 10/17 i 128/17; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano da se trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika radi poslova koje obavlja (mjesto rada se razlikuje od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara), a koji se podmiruju na teret poslodavca, ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama smještaja i prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Ako je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.
 
Slijedom navedenog, troškovi smještaja i prehrane radnika koje poslodavci podmiruju za svoje radnike ne smatraju se dohotkom od nesamostalnog rada ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- da radnik s poslodavcem ima sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi i to neovisno je li riječ o stalnim sezonskim poslovima ili o privremenoj sezonskoj potrebi radi povećanog opsega posla, a uz uvjet da se iz sadržaja ugovora može nedvojbeno utvrditi da je ugovor sklopljen za obavljanje sezonskih poslova
- da radnik radi u sjedištu poslodavca ili njegovoj poslovnoj jedinici, a koji su izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika (mjesto rada se razlikuje od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara)
- da računi o obavljenim uslugama smještaja i prehrane glase na poslodavca i
- da su računi podmireni bezgotovinskim putem.
 
Ukoliko navedeni uvjeti nisu ispunjeni troškovi smještaja i prehrane koje poslodavci osiguravaju za svoje radnike odnosno koje podmiruju svojim radnicima smatraju se primicima od nesamostalnog rada u naravi odnosno plaćom te isti podliježu plaćanju poreza na dohodak na način propisan za dohodak od nesamostalnog kao i obvezi plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja.

Povratak na mišljenja