Tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg

Datum: 04.09.2020, Petak
Klasa: 410-01/20-01/1540
Davatelj: Porezna uprava

Vezano za upit u kojem je zatraženo tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg poreznog zakona, odnosno je li se u odredbama Općeg poreznog zakona kao na čelnika poreznog tijela misli na općinskog načelnika ili na pročelnika tijela, odnosno pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20; dalje u tekstu: OPZ) porezno tijelo jest tijelo državne uprave, upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili upravno tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja i/ili nadzora i/ili naplate poreza.

U članku 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19; dalje u tekstu: ZLPRS) navedeno je kako se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju upravni odjeli i službe (upravna tijela). U općinama i gradovima može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga. U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. Prema članku 53.a ZLPRS-a upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.

Slijedom navedenoga, u odredbama OPZ-a propisano je da porezno tijelo je upravno tijelo jedinice lokalne samouprave. Sukladno tome, čelnik poreznog tijela, odnosno Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana – Fontane je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela (dalje u tekstu: JUO), a izvršno tijelo u općini je općinski načelnik.

U nastavku odgovaramo na drugi dio upita, koji se odnosi na pitanje kako postupiti u slučaju ako se u odredbama OPZ-a kao čelnik tijela podrazumijeva pročelnik tijela, znači li isto da odluku o odgodi plaćanja donosi općinski načelnik temeljem članka 68. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15; dalje u tekstu: Zakon) uz primjenu ograničenja propisana člankom 48. ZLPRS, dok upravni ugovor sklapa pročelnik tijela, te može li samo odlučiti o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta i o osnovanosti prijedloga za sklapanje upravnog ugovora temeljen članka 102. OPZ-a i s poreznim obveznikom sklopiti upravni ugovor.

Prema članku 68. stavku 1. Zakona Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog Ministarstva financija, a po zahtjevu dužnika, uz mišljenje nadležnog tijela odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga, odnosno prodati, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje ako se time bitno poboljšavaju mogućnosti otplate duga dužnika od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug. U stavku 4. istoga članka Zakona propisano je da se odredbe na odgovarajući način primjenjuju na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, br. 52/13, 94/14; dalje u tekstu: Uredba) utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pri tome potraživanje je definirano kao svako potraživanje države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje bi bilo prihod proračuna Republike Hrvatske, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim onih s naslova javnih davanja, izuzev naknada za koncesije.

Člankom 12. stavkom 1. Uredbe propisano je da će Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije na temelju mišljenja nadležnog tijela, u roku 15 dana od dostave zahtjeva, uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti, razmotriti zahtjev i ako su ispunjeni svi propisani uvjeti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom udovoljiti zahtjevu ili predložiti Vladi Republike Hrvatske, odnosno načelniku općine, gradonačelniku ili županu donošenje odluke o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati.

Prema članku 48. ZLPRS u slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kn, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom.

Na temelju navedenih odredbi, Vlada može na prijedlog Ministarstva financija, uz mišljenje nadležnog tijela, dužniku koji podnese zahtjev odobriti odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ukoliko se radi o pojedinačnoj vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, tada o podnesenom zahtjevu može odlučiti općinski načelnik.

U članku 101. OPZ-a propisano je da porezno tijelo i porezni obveznik mogu radi namirenja dospjelog poreznog duga sklopiti upravni ugovor. Upravni ugovor s poreznim obveznikom sklapa čelnik poreznog tijela.

Nadalje, člankom 102. OPZ-a prijedlog za sklapanje upravnog ugovora podnosi porezni obveznik fizička ili pravna osoba. Prijedlog se podnosi nadležnom poreznom tijelu. Porezno tijelo će odlučiti o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta i o osnovanosti zaprimljenog prijedloga za sklapanje upravnog ugovora te o tome obavijestiti poreznog obveznika.

Dakle, porezno tijelo i porezni obveznik mogu sklopiti upravni ugovor koji sklapa čelnik poreznog tijela, odnosno u ovom slučaju pročelnik JUP Općine Funtana - Fontane.

Zaključno, OPZ-om su definirana javna davanja te je propisana mogućnost sklapanja upravnog ugovora radi namirenja dospjelosti poreznog duga, kao i otpis ili djelomičan otpis potraživanja jedinica lokalne samouprave na ime javnih davanja. Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja donesenoj na osnovi Zakona o proračunu definirani su dugovi i potraživanja koja se ne odnose na javna davanja te su utvrđeni kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja jedinica lokalne samouprave.

Povratak na mišljenja