Tumačenje poreznog tretmana transakcija

Datum: 19.01.2016, Utorak
Klasa: 410-19/15-01/391
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se zahtjevom za tumačenje poreznog tretmana transakcija koje namjerava obavljati, odnosno poslovne suradnje koja će se odvijati na sljedeći način. U upitu se navodi da će tuzemno trgovačko društvo (dalje: Društvo HR1) kupiti robu (predmeti za kućanstvo - posuđe, tekstil, ukrasi i sl.) od trgovačkog društva sa sjedištem u Austriji (dalje: Društvo A1), a roba se isporučuje na paritetu EXW, tj. Društvo A1 kao prodavatelj daje Društvo HR1 dozvolu da robu preuzme na njegovom komercijalnom skladištu u Austriji (Linz). Nadalje, Društvo HR1 tako kupljenu robu prodaje drugom trgovačkom društvu koje sa sjedištem u Hrvatskoj (dalje: Društvo HR2) na istom paritetu, odnosno na svog kupca prenosi ovlast za preuzimanje robe sa skladišta Društva A1. Prema navodima u upitu Društvo HR2 s robom može raspolagati kako želi, odnosno može je prodavati u Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj ili u bilo kojoj državi članici Europske unije te nije dužan o tome izvijestiti Društvo HR1 koje o tome nema nikakvih saznanja u trenutku prodaje robe. U upitu se navodi da Društvo HR2 ima namjeru robu prodavati trgovačkom društvu sa sjedištem u Austriji (dalje: Društvo A2), trgovačkom društvu sa sjedištem u Njemačkoj (dalje: Društvo N1) te trgovačkom društvu sa sjedištem u Hrvatskoj (dalje: Društvo HR3) i to prema prethodno navedenom paritetu odnosno navedena društva će robu preuzimati sa skladišta Društva A1 i odvoziti će je u svoje zemlje. Obzirom na opisane transakcije postavljena su sljedeća pitanja na koja odgovaramo u nastavku.
1. Ako je Društvo A1 izdalo račun bez PDV-a s napomenom da se radi o poreznom oslobođenju, treba li Društvo HR1 obračunati PDV po zaprimljenom računu te kako se transakcija iskazuje u prijavi PDV-a?
Odredbama članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
Člankom 9. stavkom 1. Zakona o PDV-u propisano je da je stjecanje dobara unutar Europske unije stjecanje prava raspolaganja pokretnom materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze stjecatelju tih dobara u državu članicu koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara.
U slučaju kada se radi o isporukama dobara unutar Europske unije koja isporučuje porezni obveznik osobama registriranima za potrebe PDV-a primjenjuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a u državi članici isporučitelja dobara, s time da se plaća PDV na stjecanje takvih dobara u državi članici gdje otprema ili prijevoz tih dobara završava. Međutim, kada austrijsko Društvo A1 isporuči dobra tuzemnom Društvu HR1 ne dolazi do otpreme ili prijevoza do kupca (Društva HR1) već dobra cijelo vrijeme ostaju u Austriju u tom slučaju se takva nabava dobara ne smatra stjecanjem dobara te Društvo HR1 nije obvezno obračunati hrvatski PDV. Naime, obzirom da tako isporučena dobra nisu napustilo područje Austrije na isporuku je trebao biti obračunan austrijski PDV.
2. Podliježe li oporezivanju PDV-om isporuka Društva HR1 prema Društvu HR2 te treba li se obračunati PDV na računu? Ako isporuka Društva HR1 prema Društvu HR2 ne podliježe obvezi plaćanja PDV-a u Hrvatskoj na koji način se trebaju izdavati račune i prikazivati predmetne transakcije u prijavi PDV-a?
Prema odredbama članka 12. Zakona o PDV-u mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke.
Odredbama članka 13. Zakona o PDV-u propisano je da se mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.
Prema tome, ako tuzemno Društvo HR1 nabavi dobra od Društva A1 sa sjedištem u Austriji te takva dobara dalje isporučuje drugom tuzemnom Društvu HR2 tada se smatra da je mjesto oporezivanja te isporuke mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke, što je u ovom slučaju Austrija sukladno članku 12. Zakona o PDV-u i na tu isporuku Društvo HR1 ne obračunava hrvatski PDV već se tuzemno Društvo HR1 mora obratiti austrijskom poreznim vlastima kako bi se raspitao o svojim poreznim obvezama. Tako obavljene isporuke ne iskazuju se u prijavi PDV-a koju Društvo HR1 podnosi u Hrvatskoj.
U vezi neprijavljivanja tuzemnog Društva HR1 kao poreznog obveznika u Austriji napominjemo da porezni obveznik ne krši odredbe hrvatskog Zakona o PDV-u, međutim skrećemo pažnju da u tom slučaju porezni obveznik vjerojatno krši odredbe nacionalnog zakonodavstva Austrije u kojoj obavlja isporuku.
U vezi vođenja knjigovodstva napominjemo da porezni obveznik sukladno članku 83. stavku 1. Zakona o PDV-u mora u svom knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke koji omogućuju ispravno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje PDV-a. Porezni obveznik mora osigurati podatke o obvezi PDV-a za uplatu i uplati PDV-a te o potraživanju za povrat pretporeza i njegovoj naplati.
3. Ako se Društvu HR2 izda račun s iskazanim PDV-om ima li Društvo HR2 pravo taj iznos poreza odbiti kao pretporez?
Načelno, porezni obveznik ima pravo odbiti pretporez obračunan za primljene isporuke dobara ili usluga, međutim obzirom da je, kao što je prethodno navedeno, mjesto oporezivanja isporuke dobara između Društva HR1 i Društva HR2 u Austriji napominjemo da se navedeni obveznici u vezi svojih prava i obveza moraju obratiti austrijskom poreznim vlastima.
4. Da li naknadno saznanje o tome kome Društvo HR2 prodaje robu ima utjecaja na obveze Društva HR1 i jesmo li dužni provjeravati na koji način Društvo HR2 raspolaže robom? Ako je Društvo HR1 dužno provjeravati gdje će Društvo HR2 isporučiti robu na koji Zakon se može pozvati da bi imali pravo od Društva HR2 tražiti tu poslovnu tajnu?
Društvo HR1 načelno nije dužno provjeravati na koji način Društvo HR2 raspolaže robom osim u ako bi koristio porezno oslobođenje. Naime, isporuka dobara unutar Europske unije bit će oslobođena PDV-a uz uvjet da je dobro napustilo područje države u kojoj započinje prijevoz ili otprema dobara i da strani porezni obveznik (kupac) ima važeći PDV identifikacijski broj u svojoj državi članici. Međutim obzirom da je mjesto oporezivanja isporuke dobara između Društva HR1 i Društva HR2 u Austriji napominjemo da se u vezi navedenog potrebno obratiti austrijskim poreznim vlastima.
5. Da li isporuka Društva HR2 prema društvu u Austriji ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije podliježe oporezivanju PDV-om u Hrvatskoj te na koji način Društvo HR2 treba izdavati račune i prikazivati predmetne transakcije u svojoj prijavi PDV-a?
Isporuka Društva HR2 prema društvu u Austriji ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije ne podliježe oporezivanju PDV-om u Hrvatskoj obzirom da je mjesto oporezivanja takvih isporuka Austrija gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke. Takve isporuke tuzemno Društvo HR2 ne iskazuje u prijavi PDV-a koju podnosi u Hrvatskoj. Međutim, napominjemo da je u slučaju kada Društvo HR2 isporuči dobra trgovačkom društvu sa sjedištem u Hrvatskoj (Društvo HR3), Društvo HR3 obvezno za tako kupljena dobra koja je dopremilo u Hrvatsku obračunati i platiti PDV na stjecanje dobara za koje uz zadovoljenje zakonom propisanih uvjeta ima pravo na odbitak pretporeza.
U vezi izdavanja računa napominjemo da se člankom 219.a Direktive Vijeća 2006/112/EZ određuju pravila na temelju kojih države članice trebaju utvrditi pravila o izdavanju računa za isporuke koje podliježu PDV-u. Navedenim člankom je, između ostalog propisano da se izdavanje računa vrši prema pravilima koja su u primjeni u državi članici u kojoj se isporuka dobara i usluga smatra izvršenom, u skladu s odredbama glave V. Tako je člankom 78. Zakona o PDV-u propisano da se za račune koji se odnose na isporuke dobara i usluga za koje se prema odredbama članaka 12. do 28. Zakona o PDV-u smatra da su obavljene u Republici Hrvatskoj kod izdavanja računa primjenjuju odredbe toga Zakona. Prema tome, Društvo HR2 kod izdavanja računa primjenjuje austrijska pravila.
6. Na koji način se porezni tretman ovih transakcija reflektira na podatke u sustavu VIES?
VIES je sustav za elektronički prijenos informacija o valjanosti PDV identifikacijskih brojeva te o isporukama dobara i usluga na zajedničkom tržištu Europske unije. Informacije koje se odnose na registraciju u sustav PDV-a prikupljaju porezne uprave i pohranjuju u svoje nacionalne baze podataka. To se odnosi i na podatke o isporukama na zajedničkom tržištu prijavljenim u zbirnim prijavama (engleski: Recapitulative Statement). Prema tome, Društvo HR1 i Društvo HR2 će u zbirnu prijavu koju podnose u Austriji iskazati podatke o obavljenim isporukama koje se smatraju isporukama dobara unutar Europske unije, odnosno o isporučenim dobrima koje će biti otpremljena ili prevezena iz Austrije u druge države članice u kojima će kupac obračunati i platiti PDV na stjecanje dobara.

Povratak na mišljenja