Tumačenje statusa obveznika poreza na dohodak - prodaja proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Datum: 14.04.2014, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/14-01/699
Davatelj: Porezna uprava      Ministarstvo poljoprivrede, proslijedilo je upit Sisačko–moslavačke županije KLASE: 402-01/14-01/08, Urbroj: 2176-14-1 od 21. siječnja 2014., Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, vezano za tumačenje statusa obveznika poreza na dohodak koji ostvaruju primitke po osnovi djelatnosti poljoprivrede odnosno primitke od prodaje proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
      Člankom 18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13. - Odluka USRH, 125/13. i 148/13.; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu, ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (više od 80.500,00 kn) te ako ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima.
      Slijedom navedenog, upis u registar obveznika poreza na dohodak obvezan je ukoliko je to propisano posebnim Zakonom. Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila više od 48.000,00 kn primitaka od izravnih plaćanja imali su obvezu prema Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Nar. nov., br. 120/12. i 136/12.) upisati se u sustav poreza na dohodak ako žele ostvariti izravna plaćanja i potpore i u tekućoj godini.
      Budući da je danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio na snagu novi Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Nar. nov., br. 80/13.) koji ne postavlja prethodno navedeni uvjet, odnosno da se obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila više od 48.000,00 kn primitaka moraju upisati u sustav poreza na dohodak ako žele ostvariti izravna plaćanja i potpore i u tekućoj godini, za takve porezne obveznike ne postoji obveza upisa u sustav poreza na dohodak sve do ispunjenja ostalih uvjeta iz čl. 18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak.
      Napominjemo da su za tumačenje prava i obveza iz obveznih osiguranja nadležni nositelji obveznih osiguranja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
     

Povratak na mišljenja