Ubrzan put do početka izgradnje

Datum: 18.06.2009, Četvrtak
Autor: V.B.

Lokacijsku dozvolu je moguće
dobiti u roku 45 dana od podnošenja zahtjeva. To proizlazi
iz najnovijeg antirecesijskog Zakona o postupanju i uvjetima
gradnje radi poticanja ulaganja (Nar. nov. br. 69/09), a
koji stupa na snagu 24. lipnja 2009. Građenju je moguće
pristupiti na temelju rješenja za građenje koje investitoru
izda odgovarajuće tijelo grada ili tijelo nadležno za
prostorno uređenje i građenje na čijem se području namjerava
graditi građevina.*

*Zahtjev za ubrzani postupak dobivanja lokacijske dozvole
mora sadržavati:*

+ *tri primjerka glavnog projekta,**pisano izvješće o
kontroli glavnog projekta, ako je kontrola potrebna,*
+ *dokaz da ima pravo graditi na građevnoj čestici ili
zemljištu od kojeg se ista formira, na zemljištu u
obuhvatu zahvata u prostoru, odnosno na postojećoj
građevini,*
+ *elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovima
te tehnološke, prometne i druge elaborate ako su
podaci iz tih elaborata poslužili za izradu glavnog
projekta.*
*Nadležno tijelo dužno je zahtjev za donošenje rješenja za
građenje i priloge pregledati u roku od 5 dana od dana
podnošenja zahtjeva te u tom roku zaključkom investitora
pozvati da u roku od najduže 8 dana od dana primitka
zaključka dopuni zahtjev, odnosno ispravi glavni projekt ako
utvrdi da zahtjev nije potpun, odnosno da priloženi glavni
projekt nije izrađen u skladu s propisima.*

*Zahtjev za donošenje rješenja za građenje se odbija ako
investitor ne postupi po zaključku, a na što se u tom
zaključku mora upozoriti.*

*Ostali detalji biti će objašnjeni u našem časopisu RRiF i
Pravo i porezi br. 7/09.

Povratak na vijesti