Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Datum: 01.06.2009, Ponedjeljak
Klasa: 410-20/09-01/45
Davatelj: Porezna uprava

 Vezano uz podnesak gđe. M. M. (Srbija) o stjecanju prava na »popust« pri obračunu poreza na promet nekretnina kada je posrijedi ugovor o doživotnom uzdržavanju kopiju kojeg prilaže uz podnesak, u nastavku odgovaramo.     
      Sukladno članku 356. stavku 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08. i 38/09.), strane fizičke i pravne osobe mogu ako zakonom nije drukčije određeno, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar nadležan za poslove pravosuđa Republike Hrvatske.
      Člankom 8. stavkom 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. i 153/02.) propisano je da je porezni obveznik poreza na promet nekretnina stjecatelj nekretnine ako se nekretnina stječe na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju.
      Prema članku 8. stavku 2. istog Zakona, poreznom obvezniku poreza na promet nekretnina koji stječe nekretninu po osnovi ugovora o doživotnom uzdržavanju porez na promet nekretnina smanjuje se za 5% i to za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju ovjerovljenog kod suda ili drugoga nadležnog tijela do smrti uzdržavanog.
      Slijedom prethodno navedenog, u konkretnom predmetu, a prema priloženom ugovoru o doživotnom uzdržavanju, s obzirom da je stjecateljica nekretnine strana fizička osoba, mišljenja smo da u skladu s navedenim posebnim propisom stjecateljica ima obvezu pribaviti suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa Republike Hrvatske. Po pribavljenoj suglasnosti stjecateljici nastaje porezna obveza poreza na promet nekretnina pri čemu će se u obzir uzeti razdoblje uzdržavanja koje utječe na utvrđivanje iznosa poreza na promet nekretnina. Istodobno skrećemo pozornost da, ako u zemljišnim knjigama dođe do upisa prava vlasništva na predmetnoj nekretnini, bez prethodno pribavljene suglasnosti ministra nadležnog za poslove pravosuđa Republike Hrvatske, nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave utvrdit će pripadajući porez na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja