Ugovori o zajmu i porez na dohodak

Datum: 15.02.2008, Petak
Klasa: 410-01/07-01/77
Davatelj: Porezna uprava

Obratio nam se porezni obveznik »pp M.«, s pitanjem u svezi kamata po ugovorima o kreditu. Radi se o dva ugovora prema kojima je inozemna fizička osoba dala tuzemnom društvu dva zajma, koja su vraćena 2001. i 2002. godine, međutim, kamate nisu isplaćene, nego društvo koristi sredstva s osnove kamata u tekućem poslovanju, temeljem dodataka zaključenih osnovnim ugovorima. Kamate su smatrane novom glavnicom na koju se obračunava kamata, pa se postavlja pitanje je li društvo pri obračunu kamate na tu novu glavnicu ispravno postupilo, budući da postoje sumnje da je obračunavana kamata na kamatu.

Prema navedenim podacima u pitanju razvidno je da se radi o obračunanim kamatama koje nisu isplaćene nego su sklopljenim dodacima ugovora pretvorene u novi zajam. Navedeno spada u obvezno pravni odnos dva poslovna subjekta a ne u područje poreznih propisa, međutim, može imati porezne posljedice. Naime, u postavljenom upitu naglašeno je da kamate nisu isplaćene nego su pretvorene u novu glavnicu, te da društvo vodi evidenciju o osnovici na koju će trebati platiti porez na dohodak od kapitala kod isplate obračunanih kamata.

Kamate su u opisanom slučaju postale glavnica čime su stekle status isplaćenih kamata bez financijskog tijeka, jer zajmodavac raspolaže s njima kao da su isplaćene. To znači da je zaključenjem dodataka ugovorima nastala i obveza za plaćanje poreza po odbitku na kamate koje su postale glavnicom, u skladu s tuzemnim propisima. Kamate koje su na taj način isplaćene fizičkoj osobi smatraju se primitkom te fizičke osobe od kojega se, u skladu s člankom 5. i člankom 30. stavci 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.), utvrđuje i oporezuje dohodak od kapitala na način propisan u članku 51. stavak 2. istoga Zakona.

Međutim, prema odredbi članka 80. stavci 1. i 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. do 68/07.), tuzemni isplatitelj primitaka obvezan je nerezidentima pri svakoj isplati primitaka od kojih se utvrđuje dohodak, obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak u skladu s odredbama Zakona, ako ti nerezidenti imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u državama s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Tuzemni isplatitelj primitaka, nerezidentima koji su rezidenti država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, obvezan je prilikom isplate obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak na način određen ugovorom i tuzemnim Zakonom. Ako Republika Hrvatska ima s državom čiji je porezni obveznik rezident, sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primijenit će se odredbe ugovora na način propisan u članku 80. stavci 3. do 10. Pravilnika o porezu na dohodak.

Povratak na mišljenja