Unos nekretnina u trgovačko društvo – tri građevinske parcele – dohodak od imovine

Datum: 17.04.2008, Četvrtak
Klasa: 410-01/08-01/391
Davatelj: Porezna uprava

Gospođa N. Š., dostavila nam je upit koji se odnosi na porezni tretman unosa tri građevinske parcele u njenom vlasništvu u trgovačko društvo na ime dokapitalizacije toga društva, pri čemu je građevinske parcele stekla u vlasništvo darovnim ugovorom od supruga.

Člankom 27. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) propisano je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava između ostalih smatra razlika između primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava te izdataka koji su poreznom obvezniku nastali u svezi s tim primicima.

Otuđenjem nekretnina i imovinskih prava smatra se u skladu s člankom 27. stavak 5. Zakona o porezu na dohodak prodaja, zamjena i drugi prijenos, a dohodak po toj osnovi čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, pri čemu se troškovi otuđenja mogu odbiti kao izdaci.

Člankom 27. stavci 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji iz članka 36. stavak 7. toga Zakona, ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave, ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 36. stavak 7. toga Zakona te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, a i ako je otuđenje u svezi s nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava.

Dohodak od imovine i imovinskih prava utvrđuje se u skladu s člankom 27. stavak 8. Zakona o porezu na dohodak otuđitelju, na način propisan stavkom 5. istoga članka toga Zakona, ako je nekretnina stečena darovanjem i otuđena u roku od tri godine od dana njezine nabave od strane darovatelja. U tom slučaju danom nabave nekretnine smatra se dan nabave od darovatelja, a nabavnu vrijednost čini tržišna vrijednost u trenutku nabave.

Iz predmetnog upita proizlazi da će fizička osoba unijeti u temeljni kapital trgovačkog društva tri nekretnine, a koji se ulog treba upisati u sudski registar, čime će trgovačko društvo taj ulog steći i njime neograničeno raspolagati, a fizička će osoba unosom te nekretnine ostvariti udjel u tom trgovačkom društvu.

Ako u trenutku unosa nekretnine (zemljišta) u temeljni kapital trgovačkog društva neće biti ispunjeni uvjeti propisani člankom 27. stavci 6. i 7. Zakona o porezu na dohodak, a temeljno neće proći razdoblje od tri godine od dana nabave te nekretnine od strane darovatelja odnosno bit će ispunjeni uvjeti propisani člankom 27. stavak 8. toga Zakona, otuđitelju fizičkoj osobi se po toj osnovi treba utvrditi dohodak od imovine i imovinskih prava koji podliježe plaćanju poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na način propisan člankom 50. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak.

Povratak na mišljenja