Upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost – Zavod za prostorno uređenje

Datum: 15.04.2008, Utorak
Klasa: 410-01/08-01/355
Davatelj: Porezna uprava

Navedenim dopisom dostavili ste nam upit V. županije, Upravnog odjela za proračun i financije u vezi upisa u sustav poreza na dodanu vrijednost. Naime, člankom 29. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07., dalje: Zakon), propisano je da za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja treba osnovati zavode za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Z. Zavod za prostorno uređenje treba se osnovati kao javna ustanova, osnivač zavoda je županija, odnosno Grad Zagreb, a osnivačka prava ostvaruje županijsko poglavarstvo, odnosno gradsko poglavarstvo. Zavod za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba obavlja poslove iz članka 38. Zakona, odnosno izrađuje i prati provedbu dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne), odnosno razine Grada Zagreba, izrađuje izvješće o stanju u prostoru, vodi registre podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izdaje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu s ovim Zakonom te izrađuje prostorne planove gradova i općina i urbanističke planove uređenja i obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova, odnosno obavljanje poslova povjeri Ministarstvo ili županijsko poglavarstvo. Zavodi za prostorno uređenje županije mogu izrađivati i prostorni plan uređenja velikoga grada, grada, odnosno općine, ako im izradu tih planova povjeri Ministarstvo ili županijsko poglavarstvo. Zavod za prostorno uređenje velikog grada izrađuje prostorni plan uređenja velikog grada i prati provedbu dokumenata prostornog uređenja koji se primjenjuju unutar teritorija tog grada, izrađuje izvješće o stanju u prostoru, priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja te izrađuje urbanističke planove uređenja i obavlja druge poslove prostornog uređenja ako mu izradu tih planova odnosno obavljanje poslova povjeri gradsko poglavarstvo U vezi navedenog postavljeno je pitanje treba li se Zavod za prostorno uređenje županije upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost obzirom na djelatnost što će obavljati, a koja je propisana Zakonom.

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore, ne smatraju se poduzetnicima u smislu Zakona, ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost.

Zavod za prostorno uređenje osnovan kao javna ustanova nije posebno naznačen u odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost kao nepoduzetnik.

Prema odredbama članka 2. stavak 3. i članka 6. stavak 1. točka 1., a u vezi s odredbom članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, poduzetnik, a time i porezni obveznik je svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. Zakona, oslobođene poreza, ostvarila godišnju vrijednost isporuka višu od 85.000,00 kuna.

Stoga, Zavod za prostorno uređenje ne smatra se obveznikom poreza na dodanu vrijednost ako će obavljati djelatnost u okviru Zakonom propisane javne službe.

Međutim, ako će Zavod za prostorno uređenje obavljati neku gospodarsku djelatnost na tržištu od koje će u tekućoj godini ostvariti godišnju vrijednost obavljenih oporezivih isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 85.000,00 kuna, obveznikom poreza na dodanu vrijednost postaje 1. siječnja iduće godine stoje propisano člankom 40. stavak 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.).

Povratak na mišljenja