Uputa o knjiženju uplata tražbina na osobni identifikacijski broj stečajnog upravitelja

Datum: 28.03.2012, Srijeda
Klasa: 410-01/12-01/492
Davatelj: Porezna uprava

Vezano uz učestale upite Područnih ureda Porezne uprave i stečajnih upravitelja o načinu izvršenja uplata tražbina po prijavama tražbina u stečajnom postupku, za poduzeća brisana iz Sudskog registra prije 1. 1. 2009., odnosno prije uvođenja osobnog identifikacijskog broja, u nastavku dajemo uputu za postupanje.

Ukoliko se pojavi stečajna masa poduzeća u stečaju koje je brisano iz Sudskog registra prije uvođenja osobnog identifikacijskog broja, te shodno tome nema osobni identifikacijski broj koji je u svrhu uplata navedenih tražbina neophodno upisati kao „poziv na broj odobrenja“, mišljenja smo da je navedene tražbine potrebno uplatiti na osobni identifikacijski broj stečajnog upravitelja.  

Način plaćanja obveza za javna davanja u 2012. godini vrši se u skladu s odredbama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini (Nar. nov., br. 2/11., 451., 58/11., 88/11., 98/11., 137/11.) kojom su propisani računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika. Nadalje, prema odredbama spomenute Naredbe propisana je i obveza upisivanja podatka o osobnom identifikacijskom broju na svim nalozima za plaćanje u polje "poziv na broj odobrenja" od 1. travnja 2011. godine.

Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnome identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08.), obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu:
- hrvatski državljani,
- pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske,
- te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

Prema odredbi čl. 3. st. 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 1/09. i 117/10.) propisano je da se pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju tijela državne uprave, trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe, a od 13. srpnja 2011. godine, stupanjem na snagu Zakona o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Nar. nov., br. 80/11.) sukladno čl. 5. st. 1. pravnim osobama smatraju se i koordinacije vijeća nacionalnih manjina.

Slijedom citiranih odredbi Zakona i Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju, stečajna masa ne smatra se niti fizičkom niti pravnom osobom, i prema tome nije ni obveznik osobnoga identifikacijskoga broja, te se stečajnoj masi osobni identifikacijski broj neće dodjeljivati.

S obzirom na činjenicu da poduzeća u stečaju nemaju dodijeljen osobni identifikacijski broj i nisu ispunjeni Zakonom i Pravilnikom o osobnom identifikacijskom broju predviđeni uvjeti za njegovo dodjeljivanje istima, dužnost stečajnog upravitelja je sukladno odredbama članka 24. stavka 3. i 4. i članka 25. stavka 1. točke 12. Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 197/03., 187/04., 82/06., 116/10.) zastupati stečajnog dužnika s ovlastima zakonskog zastupnika i nakon zaključenja stečajnog postupka.

Slijedom navedenog, radi ispunjenja zakonskih obveza stečajnih dužnika sve uplate tražbina potrebno je izvršiti na osobni identifikacijski broj stečajnih upravitelja koji zastupaju stečajnu masu i nakon zaključenja stečajnog postupka, a u iznimnim slučajevima kada nije moguće izvršiti uplate tražbina na osobni identifikacijski broj stečajnog upravitelja potrebno je iste uplatiti na osobni identifikacijski broj Ministarstva financija, a sve u dogovoru s nadležnom Ispostavom Porezne uprave.

Nakon zaprimljenih uplata na osobni identifikacijski broj stečajnog upravitelja ili Ministarstva financija, nadležna ispostava Područnog ureda Porezne uprave će radi sređivanja i usklađivanja knjigovodstvenih stanja poreznih evidencija, izvršiti preknjiženje uplata internim nalogom s osobnog identifikacijskog broja stečajnog upravitelja ili Ministarstva financija na postojeći pripadajući sistemski broj poduzeća u stečaju, koji se vodi u službenim evidencijama Porezne uprave.

Povratak na mišljenja