Uputa o postupanju - Obrazac PPO

Datum: 10.03.2016, Četvrtak
Klasa: 410-19/16-01/74
Davatelj: Porezna uprava

Obrazac PPO podnose porezni obveznici koji su obavili isporuke iz članka 75. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i te isporuke iskazuju pod točkom I.1. Obrasca PDV. Primatelj takve isporuke iskazuje pod točkom II.4. Obrasca PDV te ukoliko ima pravo na odbitak pretporeza i pod točkom III.4. Ukoliko primatelj nije upisan u registar obveznika PDV-a, isporučitelji isporuke iskazuju pod točkom II.3. Obrasca PDV te se na njih ne primjenjuje prijenos porezne obveze, već stopa PDV-a od 25%.
Brisanje Obrasca PPO porezni obveznik obavlja na način da podnese prazan obrazac za isto razdoblje s popunjenim općim podacima. Ispravak Obrasca PPO porezni obveznik obavlja na način da podnese obrazac za isto razdoblje s ispravnim podacima.
Tijekom kalendarske godine Obrazac PDV ispravlja se u razdoblju kada je greška učinjena.
Ako se u roku za predaju prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine uoče pogreške u prijavama PDV-a za određena razdoblja oporezivanja, ispravak se obavlja u prijavi PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine. Ako se pogreške uoče po isteku roka za predaju prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, Obrazac PDV ispravlja se u razdoblju oporezivanja kada je pogreška uočena sukladno Uputi za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, KLASA: 410-19/15-01/415, URBROJ: 513-07-21-01/15-1 od 18. prosinca 2015. godine.
U vezi Obrasca PPO kreirane su tri liste koje sadrže popis poreznih obveznika koji nisu podnijeli Obrazac PPO, poreznih obveznika kod kojih su utvrđena odstupanja pri usporedbi podatka iskazanih u Obrascu PDV i Obrascu PPO te onih poreznih obveznika koji su u Obrascu PPO iskazali isporuke pravnim ili fizičkim osobama koje nisu bile upisane u registar obveznika PDV-a u trenutku primitka isporuke, te je po istima potrebno postupiti kako slijedi.
1. Lista „Nepodnositelji PPO“
Po listi nepodnositelja potrebno je postupiti na sljedeći način:
1. Provjeriti u ISPU jesu li porezni obveznici u međuvremenu podnijeli Obrazac PPO (uvažavajući iznos od 20.000,00 kn za razdoblje od 12 mjeseci, odnosno 5.000,00 kn za razdoblje od 3 mjeseca u stupcu Ukupni iznos iskazan u PDV obrascima pod rednim brojem I.1. kao kriterij),
2. Ukoliko obrazac nije podnesen, službenik telefonski kontaktira obveznika. Ukoliko porezni obveznik ne odgovara na telefonske pozive, upućuje mu zahtjev za davanje obavijesti osobnom dostavom (zahtjev za davanje obavijesti nije potrebno upućivati poreznim obveznicima koji u stupcu Ukupni iznos iskazan u PDV obrascima pod rednim brojem I.1. imaju iskazan iznos manji od 20.000,00 kn za razdoblje od 12 mjeseci, odnosno 5.000,00 kn za razdoblje od 3 mjeseca). Ukoliko porezni obveznik izjavi da nije obveznik podnošenja Obrasca PPO, odnosno da nije obavljao isporuke iz članka 75. stavka 3. Zakona, a pod točkom I.1. Obrasca PDV greškom ima iskazan određeni iznos, mora ispraviti Obrazac PDV,
3. Nakon što obveznici dostave tražene podatke, odnosno podnesu ili ne podnesu obrazac PPO ili isprave Obrazac PDV, službenici su dužni tablici dodati stupac „PODUZETE MJERE“ te u isti upisati jednu od sljedećih oznaka:
„1“ - ako je obveznik podnio Obrazac PPO,
„2“ - ako je obvezniku poslan zahtjev za davanje obavijesti, a isti nije dostavio tražene podatke, odnosno Obrazac PPO u traženom roku,
„3“ - ostalo (objašnjenje se navodi u sljedećem stupcu).
4. Za porezne obveznike koji nakon dostavljenog zahtjeva, u zadanom roku nisu dostavili tražene podatke, odnosno podnijeli traženi obrazac, niti su ispravili Obrazac PDV, treba izraditi optužne prijedloge,
5. Ukoliko se niti nakon upućenog zahtjeva porezni obveznik ne odazove u propisanom roku, potrebno je prema procjeni službenika na ispostavama, a uvažavajući kriterije veličine poduzeća, visine iznosa iskazanih u stupcu Ukupni iznos iskazan u PDV obrascima pod rednim brojem I.1., za takve porezne obveznike izraditi listu poreznih obveznika (s podacima o nazivu i OIB-u poreznog obveznika te o iznosu iskazanom u stupcu Ukupni iznos iskazan u PDV obrascima pod rednim brojem I.1.) koje predlaže za nadzor, te o istome obavijestiti voditelja ispostave koji je o navedenom dužan obavijestiti voditelja službe za nadzor u Područnom uredu te zajedno s njim odlučiti o daljnjim postupcima,
Nakon što se liste za pojedinu ispostavu popune, iste je potrebno objediniti na razini područnih ureda te dostaviti Središnjem uredu Porezne uprave uz izvješće o broju poreznih obveznika:
1. koji su podnijeli Obrazac PPO,
2. koji nisu dostavili Obrazac PPO u traženom roku,
3. za koje je izrađen optužni prijedlog,
4. koje se predlaže za nadzor.
2. Lista „Odstupanja PDV i PPO“
Porezni obveznici koji su obuhvaćeni listom iskazali su neusklađene podatke u Obrascima PDV i Obrascima PPO. Službenici na ispostavama kontaktirat će porezne obveznike radi usklađivanja podataka.
Dakle, porezni obveznici koji su obuhvaćeni ovom listom moraju ispraviti Obrazac PDV i/ili Obrazac PPO na način da iznos u stupcu Razlika bude 0,00 kn (ili zanemariv).
Listom nisu obuhvaćeni porezni obveznici koji imaju identične iznose iskazane pod točkom I.1. Obrasca PDV i u Obrascu PPO u svim razdobljima oporezivanja. Ukoliko je u stupcu Razlika nula, to znači da je ukupan iznos isti, ali se iznosi uspoređujući po razdobljima oporezivanja razlikuju. Nije potrebno fokusirati se na porezne obveznike koji u stupcu Razlika imaju iskazan relativno mali iznos u odnosu na iznos iskazan u stupcima Ukupni iznos iskazan u PDV obrascima pod rednim brojem I.1. i Ukupni iznos iskazan u Obrascima PPO, obzirom na veličinu poduzeća, visinu iskazanih iznosa i slično. Također napominjemo da u obzir ne treba uzimati porezne obveznike koji su u međuvremenu ispravili Obrazac PDV.
Ukoliko je porezni obveznik iskazao iznose pod točkom I.1. Obrasca PDV, a nije obavljao isporuke iz članka 75. stavka 3. Zakona te je podnio Obrazac PPO, mora ispraviti Obrazac PDV. Također ispravlja (odnosno briše) Obrazac PPO na način opisan u uvodu.
Ukoliko je porezni obveznik u međuvremenu ispravio Obrazac PDV te pod točkom I.1. nije iskazao vrijednost, a predao je Obrazac PPO, tada Obrazac PPO mora ispraviti (odnosno brisati).
3. Lista „Primatelj nije u sustavu PDV-a“
Porezni obveznici koji su obuhvaćeni listom iskazali su u Obrascima PPO isporuke primateljima koji nisu bili upisani u registar obveznika PDV-a u razdoblju oporezivanja u kojem su ih naveli u tim obrascima. Službenici na ispostavama kontaktirat će porezne obveznike isporučitelje radi usklađivanja podataka.
Ukoliko je porezni obveznik obavio isporuke iz članka 75. stavka 3. Zakona i iskazao ih pod točkom I.1. Obrasca PDV, a primatelj tih isporuka u razdoblju njihova obavljanja nije bio upisan u registar obveznika PDV-a (mali porezni obveznici, građani i slično), isporučitelj mora ispraviti Obrazac PDV na slijedeći način:
- iznose iskazane pod točkom I.1. Obrasca PDV iskazati s predznakom ''-'',
- obračunati PDV na obavljenu isporuku i pripadajuće kamate zbog nepravovremenog plaćanja,
- iznos osnovice i iznos PDV-a upisati pod točkom II.3. Obrasca PDV (iznos kamata ne iskazuje se u Obrascu PDV),
- također mora ispraviti i Obrazac PPO na način da primatelje koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a briše iz tog obrasca.
Listom su obuhvaćeni i primatelji koji nisu evidentirani u RPO-u ili čiji OIB nije formalno ispravan (stupac Napomena). Potrebno je kontaktirati isporučitelje koji su u Obrascima PPO naveli takve primatelje da isprave Obrasce PPO na način da isprave OIB-ove primatelja ili ih brišu iz Obrasca PPO, ukoliko u razdoblju obavljanja isporuka iz članka 75. stavka 3. Zakona nisu bili upisani u registar obveznika PDV-a. U tom slučaju također ispravljaju i Obrazac PDV na prethodno opisani način.
Također je potrebno izvršiti kontrolu iznosa iskazanih u stupcu Ukupni iznos iskazan u Obrascima PPO s predznakom ''-'', a viši su od -20.000,00 kn za razdoblje od 12 mjeseci, odnosno -5.000,00 kn za razdoblje od 3 mjeseca.
Potrebno je prema procjeni službenika na ispostavama, a uvažavajući kriterije veličine poduzeća, visine iznosa iskazanih na listama i slično, izraditi listu poreznih obveznika (s podacima o nazivu i OIB-u poreznog obveznika, iznosu iskazanom pod točkom I.1. Obrasca PDV te o iznosu iskazanom u stupcu Ukupni iznos iskazan u Obrascima PPO) koje se predlažu za nadzor, te o istome obavijestiti voditelja ispostave koji je o navedenom dužan obavijestiti voditelja službe za nadzor u nadležnom područnom uredu te zajedno s njim odlučiti o daljnjim postupcima.
Službenici su dužni tablici dodati stupac „PODUZETE MJERE“ te u isti upisati jednu od sljedećih oznaka:
„1“ - ako je obveznik ispravio podatke u Obrascu PPO, brisao Obrazac PPO i/ili ispravio Obrazac PDV, a da se nije povećala obveza PDV-a,
„2“ - ako je porezni obveznik zadužen za određeni iznos PDV-a (u sljedećem stupcu upisuju se zaduženi iznosi PDV-a); ako se upisuje oznaka „2“, onda se ne upisuje oznaka „1“, neovisno o tome što su obrasci ispravljeni,
„3“ – ostalo (objašnjenje se navodi u sljedećem stupcu).
Nakon što se liste za pojedinu ispostavu popune, iste je potrebno objediniti na razini područnih ureda te dostaviti Središnjem uredu Porezne uprave uz izvješće o broju poreznih obveznika:
1. koji su ispravili podatke u Obrascu PPO, brisali Obrazac PPO i/ili ispravili Obrazac PDV, a da se nije povećala obveza PDV-a,
2. koji su zaduženi i ukupnom iznosu zaduženja,
3. koje se predlaže za nadzor.

Povratak na mišljenja