Uputa – upitnici za utvrđivanje rezidentnosti temeljem odredbi čl. 4. sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i drugih država i OPZ-a

Datum: 27.11.2015, Petak
Klasa: 410-01/15-01/3133
Davatelj: Porezna uprava

        U cilju uklanjanja nejasnoća, a na temelju uočenih učestalih poteškoća prilikom provođenja postupka utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe, ovom uputom isti se nastoji pojednostaviti i unificirati. Postupak je propisan odredbama čl. 4. hrvatskog modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i odredbama čl. 38. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13. i 26/15.). Unifikacija istog predviđena je na način da se prilikom relevantnih postupaka unutar Porezne uprave koriste upitnici o utvrđivanju rezidentnosti kod ulaska (Upitnik TU) poreznog obveznika u i izlaska (Upitnik TI) poreznog obveznika iz Republike Hrvatske, odnosno kod svih postupaka u kojima je od bitnog značaja utvrđivanje rezidentnosti fizičke osobe (upis u/ispis iz Registra poreznih obveznika; obrada godišnje porezne prijave; prijava poreza na dohodak; obračun, obustava i uplata predujmova poreza na dohodak; izdavanje potvrda te u situacijama kada nadležno porezno tijelo utvrdi potrebu za njihovim ispunjavanjem) za daljnje postupke oporezivanja i pripadajućeg poreznog tretmana sukladno pozitivnim poreznim propisima.

        Cilj upitnika o rezidentnosti, čiji su obrasci priloženi ovoj uputi (Upitnik TU i Upitnik TI) te će isti biti dostupni na službenoj internetskoj stranici Porezne uprave, je uskladiti postupak propisan čl. 4. st. 2. hrvatskog modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (tie-breaker rules) na nivo svih nadležnih ispostava Porezne uprave Republike Hrvatske, odnosno jednoobrazno i točno utvrditi povezanost, rezidentnost, poreznog obveznika s državom ugovornicom koja će u konačnici imati pravo oporezivanja poreznog obveznika prema načelu svjetskog dohotka (word income principle).

        Upitnik o rezidentnosti sastoji se od dva različita obrasca od kojih se jedan ispunjava prilikom ulaska poreznog obveznika u Republiku Hrvatsku (Upitnik TU), dok drugi porezni obveznik ispunjava prilikom izlaska iz Republike Hrvatske (Upitnik ti). Upitnik o rezidentnosti služi kao osnova prilikom utvrđivanja rezidentnosti fizičke osobe u porezne svrhe. Pitanja su podijeljena u tematske grupe koje se odnose na: osobne podatke, boravak u i izvan Republike Hrvatske, razlozi dolaska/odlaska iz Republike Hrvatske, veze s Republikom Hrvatskom i veze s drugom državom, rezidentnost u porezne svrhe, zaposlenja i osobne veze. Određene odgovore iz upitnika bit će potrebno dodatno dokumentirati ispravama navedenim u primitku za koje će porezni obveznik sukladno odredbama čl. 6. Općeg poreznog zakona, uz original, dostaviti ovjereni prijevod na hrvatski jezik i latinično pismo.

        Odgovori u grupi tvrdnje koje se odnose na vezu s Republikom Hrvatskoj i/ili drugom državom bit će od presudne važnosti prilikom utvrđivanja rezidentnosti poreznog obveznika. Za točnost traženih i navedenih podataka u upitniku, porezni obveznik svojim potpisom jamči njihovu istinitost, točnost i potpunost.

        Republika Hrvatska pri sklapanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koristi hrvatski model ugovora koji se bazira na OECD-ovom (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) prijedlogu modela za sklapanje navedenog ugovora u kojem je postupak određivanja rezidentnosti poreznog obveznika propisan čl. 4. te glasi:

1. U ovome Ugovoru izraz „rezident države ugovornice“ označava svaku osobu, koja prema zakonima te države, u kojoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta uprave ili nekoga drugog obilježja sličnoga značenja. Ali ovaj izraz ne obuhvaća osobu koja u toj državi podliježe oporezivanju samo s dohotkom iz izvora u toj državi li imovinom koja se nalazi u toj državi.

2. Ako je, prema odredbama st. 1., fizička osoba rezident obiju država ugovornica, onda se njezin status određuje na način:

a)smatra se rezidentom one države u kojoj ima prebivalište, a ako ima prebivalište u objema državama, smatrat će se da je rezident one države s kojom ima uže osobne i gospodarske odnose (središte životnih interesa);

b)ako se ne može odrediti u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako ni u jednoj državi nema stalno mjesto stanovanja, smatrat će se da je rezident države u kojoj ima uobičajeno boravište;

c)ako osoba ima uobičajeno boravište u objema državama ili ga nema ni u jednoj od njih, smatrat će se da je rezident države čiji je državljanin;

d)ako je osoba državljanin obiju država ili nije državljanin ni jedne od njih, nadležna tijela država ugovornica riješit će pitanje dogovorno.“

        Teritorijalna povezanost poreznog obveznika unutar, odnosno s Republikom Hrvatskom, ako je riječ o primanjima s izvorom u inozemstvu, temelji se na određenju pojmova prebivališta i boravišta poreznog obveznika u i izvan Republike Hrvatske. Člankom 38. Općeg poreznog zakona propisano je da:

(1) U smislu ovog Zakona smatra se da porezni obveznik ima prebivalište ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Boravak u stanu nije obvezan.

(2) Ako porezni obveznik u Republici Hrvatskoj ima u vlasništvu ili posjedu više stanova, prebivalište mjerodavno za oporezivanje utvrđuje se prema mjestu prebivališta obitelji, a za poreznog obveznika samca prema mjestu u kojem se pretežno zadržava ili prema mjestu iz kojeg pretežno odlazi na rad ili obavljanje djelatnosti.

(3) Ako porezni obveznik ima prebivalište u tuzemstvu i inozemstvu, smatra se da ima prebivalište u tuzemstvu.

(4) Uobičajeno boravište u smislu ovog Zakona ima porezni obveznik u onome mjestu u kojem se zadržava pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tome mjestu ili na tom području ne boravi samo privremeno. Uobičajenim boravištem u smislu ovoga Zakona smatra se stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili u dvije kalendarske godine. Za određivanje uobičajenog boravišta nisu važni kratkotrajni prekidi boravka koji ne traju dulje od jedne godine.

        Obrazac upitnika TU popunjava porezni obveznik kod ulaska u Republiku Hrvatsku te ga predaje ovlaštenom djelatniku nadležne ispostave Porezne uprave kod upisa u Registar poreznih obveznika, izdavanja potvrda te ako je to potrebno, kod obrade godišnje porezne prijave, prijave poreza na dohodak, obračuna, obustave i uplate predujmova poreza na dohodak, odnosno u ostalim situacijama kada nadležno porezno tijelo utvrdi potrebu za njegovim popunjavanjem.

        Obrazac upitnika TI popunjava porezni obveznik kod izlaska iz Republike Hrvatske te ga predaje ovlaštenom djelatniku nadležne ispostave Porezne uprave kod predaje zahtjeva za ispisom iz Registra poreznih obveznika, odnosno u ostalim situacijama kada nadležno porezno tijelo utvrdi potrebu za njegovim popunjavanjem.

        Porezni obveznik dužan je odgovoriti na što veći broj tvrdnji iz upitnika te priložiti u bitnom valjanu dokumentaciju (preslike osobnih dokumenata, presliku prijave prebivališta i/ili boravišta, potvrdi rezidentnosti nadležnog tijela druge države i sl.) kojom potvrđuje svoje tvrdnje iz upitnika. Za istinitost, točnost i potpunost danih podataka, porezni obveznik jamči svojim potpisom pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću.

        Ovlašteni službenik nadležne ispostave Porezne uprave preuzima popunjeni i potpisani obrazac upitnika osobno od poreznog obveznika ili putem elektronske pošte, upisuje naziv nadležne ispostave, datum zaprimanja, svoje ime i prezime te ga potpisuje čime se obrazac upitnika smatra službeno predanim nadležnom tijelu na daljnje postupanje. Službenik ovlašten za postupak utvrđivanja rezidentnosti ocijenit će popunjeni upitnik te na temelju tvrdnji kojima se potvrđuju poveznice poreznog obveznika s Republikom Hrvatskom i/ili s drugom državom, a na temelju navedenih odredbi čl. 4. hrvatskog modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno odredbi čl. 38. Općeg poreznog zakona donijeti konačnu odluku o hrvatskoj ili rezidentnosti druge države.

        Nakon zaprimanja popunjenog upitnika i provedenog postupka utvrđivanja rezidentnosti poreznog obveznika, ovlašteni službenik nadležne ispostave Porezne uprave u Registar poreznih obveznika na za to predviđeno mjesto unosi oznaku rezidentnosti, šifru države rezidentnosti te datum od kojeg je moguće utvrđenu rezidentnost primijeniti za poreznog obveznika koji je popunio upitnik. Upitniku je potrebno priložiti pravovaljanu potvrdu rezidentnosti nadležnog poreznog tijela druge države.

        Popunjeni upitnik arhivira se na nadležnoj ispostavi Porezne uprave, uz zahtjev, odnosno u predmetu poreznog obveznika na za to predviđeni način i u za to predviđenim vremenskim rokovima. Međutim, presliku popunjenog upitnika, u papirnatom ili elektronskom obliku, potrebno je dostaviti Odjelu za strane porezne obveznika, Službe za utvrđivanje poreza i doprinosa, Područnog ureda Zagreb kako bi ista bila u elektronskom obliku, pdf format, postavljena na zaštićene Internet stranice Porezne uprave ili putem nekog drugog web servisa bila dostupna svim organizacijskim jedinicama Porezne uprave za buduće potrebe potvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe. Upitnici arhivirati u elektronskom obliku čuvaju se najmanje 6 godina od dana ispunjavanja upitnika.

        Ukoliko će nadležnom poreznom tijelu, nadležnoj ispostavi Porezne uprave, biti upitno, u bilo kojem pogledu, samostalno odrediti rezidentnosti, preslike popunjenih upitnika i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti Središnjem uredu Porezne uprave, Sektoru za normativnu djelatnost i međunarodnu suradnju, Službi za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja na daljnje razmatranje. 

Povratak na mišljenja