Uputa za obveznike fiskalizacije koji s fiskalizacijom počinju u drugoj i trećoj fazi, odnosno od 1. travnja i 1. srpnja 2013.

Datum: 20.03.2013, Srijeda
Klasa: 011-01/12-01/240
Davatelj: Porezna uprava

Obveznici fiskalizacije prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12., dalje: Zakon) jesu fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit, za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa te izuzete od obveze fiskalizacije.
 Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o izuzimanju/izdavanju računa. Navedene radnje potrebno je učiniti za sve djelatnosti osim za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.
 Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa, za što moraju nabaviti ili prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem prilagođenih naplatnih uređaja.

 Od 1. travnja 2013. obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12.).

 Ovdje je bitno napomenuti da se djelatnošću trgovine na veliko i na malo ne smatra proizvodna djelatnost u sklopu koje se vrši i prodaja tih proizvoda. Primjerice, za djelatnost proizvodnje pekarskih proizvoda, fiskalizacija počinje od 1. srpnja 2013. ukoliko obveznik fiskalizacije uz pekarske proizvode ne prodaje, odnosno preprodaje neku drugu robu. Nasuprot tomu, proizvodne djelatnosti koje su, između ostalog, registrirane za djelatnost trgovine na veliko i na malo i istu obavljaju s proizvodima osim proizvoda koje proizvode, ili se nekim posebnim propisom smatraju trgovcima, obveznici su fiskalizacije od 1. travnja 2013.

 Djelatnosti slobodnih zanimanja se prema članku 18. st. 2. Zakona o porezu na dohodak smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak, a tim djelatnostima osobito se smatraju:
1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti,
2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti,
3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti,
4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša.

      Bitno je naglasiti da primjerice odvjetničko društvo, koje posluje kao trgovačko društvo, ili neko drugo trgovačko društvo koje obavlja neku od djelatnosti slobodnih zanimanja, počinje s fiskalizacijom u trećoj fazi, odnosno od 1. srpnja 2013.
     
      Ukoliko obveznik primitke utvrđuje kao drugi dohodak, prema članku 32. Zakona o porezu na dohodak, koji se ostvaruje po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi, između ostalih, od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak, ne smatra se obveznikom fiskalizacije.
     
      Od 1. srpnja 2013. obveza fiskalizacije propisuje se za sve obveznike fiskalizacije.
     
      Također, člankom 11. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisano je da broj računa, koji je prema odredbama posebnim propisa sastavni dio računa, obveznici fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona, kod provedbe postupka fiskalizacije iskazuju u polju broj računa u tri dijela:
1. numerički broj računa,
2. oznaka poslovnog prostora i
3. broj naplatnog uređaja.

      Numerički broj računa iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru. Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom, koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.
      Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.
      Obveznici fiskalizacije koji počinju s fiskalizacijom u drugoj ili trećoj fazi, odnosno od 1. travnja 2013. ili 1. srpnja 2013. obvezni su izvršiti prilagodbe fiskalizaciji od toga datuma, dok se odredbe iz članka 28. i 29. Zakona primjenjuju na sve obveznike fiskalizacije od 1. siječnja 2013.
     
      Zaključno, obveznici koji s fiskalizacijom počinju u drugim fazama, odnosno od 1. travnja 2013. ili 1. srpnja 2013., moraju prilagoditi broj računa i početi provoditi fiskalizaciju počevši od broja 1, što znači da će u 2013. prilagođavati brojače, i dva puta počinjati s brojem 1, ukoliko se u tom smislu nisu prilagodili fiskalizaciji od 1. siječnja 2013. Navedeni način redoslijeda računa će se tolerirati samo u 2013. godini.

Povratak na mišljenja