Uputa za popunjavanje obrasca Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO – 2013/2014)

Datum: 19.09.2014, Petak
Klasa: 410-19/14-01/511
Davatelj: Porezna uprava

 1. Obveza popunjavanja i podnošenja Obrasca PPO – 2013/2014
      Pravna ili fizička osoba koja je upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) i koja je obavljala isporuke dobara i usluga iz čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2014., na temelju čl. 69. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13., u daljnjem tekstu: OPZ) dostavlja podatke strukturirane u obrascu Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO – 2013/2014). Razdoblja za koja se podnose Obrasci PPO – 2013/2014 su od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. i od 1. siječnja do 30. lipnja 2014., koji se podnose do 31. listopada 2014., te od 1. srpnja 2014. do 31. prosinca 2014., koji se podnosi do 28. veljače 2015. Obrazac PPO – 2013/2014 podnosi se u elektroničkom obliku. Porezni obveznici koji su od 1. siječnja 2014. brisani iz registra obveznika PDV-a moraju se javiti nadležnoj ispostavi prema svom sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do 20. listopada 2014. u vezi podnošenja obrasca PPO – 2013/2014, ukoliko im je istekao kvalificirani poslovni certifikat.
      Obrazac PPO – 2013/2014 ne podnosi se u slučaju da pravna ili fizička osoba nije isporučivala dobra ili usluge iz čl. 75. st. 3. Zakona u razdobljima za koje se navedeni obrazac podnosi. Primjerice ukoliko porezni obveznik u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. nije obavljao isporuke iz čl. 75. st. 3. Zakona tada ne podnosi Obrazac PPO – 2013/2014 za navedeno razdoblje.
      Ukoliko primjerice porezni obveznik u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. nije obavljao navedene isporuke u nekom mjesecu, tada polje obrasca predviđeno za upisivanje vrijednosti isporuka iz tog mjeseca ne ostavlja nepopunjeno već upisuje iznos s nulama.
      Tromjesečni obveznici PDV-a podnose i popunjavaju Obrazac PPO – 2013/2014 na jednak način kao i mjesečni obveznici PDV-a.
      2. Popunjavanje Obrasca PPO – 2013/2014
      Obrazac Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze podnosi se za naprijed navedena razdoblja na Obrascu PPO – 2013/2014 u koji se unose podaci o obavljenim isporukama iz čl. 75. st. 3. Zakona.
      U polja Obrasca PPO – 2013/2014 upisuje se:
      (1) naziv nadležnog područnog ureda Porezne uprave
      (2) naziv nadležne ispostave Porezne uprave
      (3) osobni identifikacijski broj (OIB) pravne ili fizičke osobe podnositelja
      (4) naziv, odnosno ime i prezime poreznog obveznika
      (5) adresa poreznog obveznika (mjesto, ulica i broj)
      (6) osobni identifikacijski broj (OIB) poreznog zastupnika koji zastupa poreznog obveznika
      (7) razdoblje u kojem su iskazane isporuke na koje se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze
      (8) redni broj isporuke
      (9) osobni identifikacijski broj (OIB) primatelja isporuke na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze
      (10) vrijednosti isporuka u kunama i lipama na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze razvrstane prema primateljima
      (11), (12), (13), (14), (15), (16) ukupna vrijednost isporuka u kunama i lipama razvrstanih po mjesecima
      (17) ukupan zbroj vrijednosti svih isporuka iskazanih u poljima (11), (12), (13), (14), (15) i (16)
      Vrijednost isporuka u kunama i lipama iskazanih u polju (10) iskazuje se u jednom iznosu po pojedinom poreznom obvezniku.
      Vrijednost isporuka u kunama i lipama iskazanih u polju (17) mora biti jednaka zbroju vrijednosti isporuka iskazanih u poljima (11), (12), (13), (14), (15), (16).
      3. Ispravci podataka za protekla razdoblja
      U slučaju ispravka podataka iz već podnijetih Obrazaca PPO – 2013/2014, podnosi se novi Obrazac PPO – 2013/2014.
      Ukoliko porezni obveznik ima evidentiranu razliku između podataka iskazanih u polju I.1. PDV-K obrasca i zbroja mjesečnih iznosa koje iskazuje u Obrascu PPO - 2013/2014, tada iznos koji se odnosi na tu razliku pripisuje mjesecu u kojem je ta razlika nastala. Ako ne može razliku pripisati određenom mjesecu, tada ju iskazuje u zadnjem mjesecu kalendarske godine.
      Ukoliko je poreznom obvezniku po završetku poreznog nadzora u razdoblju od 1. srpnja 2013. godine do 31. prosinca 2014. rješenjem utvrđena primjerice obveza obračunavanja PDV-a na obavljene isporuke na koje je obveznik primijenio prijenos porezne obveze iz čl. 75. st. 3. Zakona, tada taj iznos ne iskazuje u poljima od (10) do (17) već u polje „Napomena“ upisuje OIB-ove onih poduzetnika kojima je obavljao takve isporuke i njihovu vrijednost.

      4. Prekršajne odredbe
      Ako Obrazac PPO – 2013/2014 ne podnese ili ga ne podnese u propisanom roku porezni obveznik kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 5.000,00 do 300.000,00 kuna, a odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 kn prema odredbama čl. 208. st. 1. t. 8. i st. 4. istog članka OPZ-a.
     

Povratak na mišljenja