Uputa za sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)

Datum: 04.03.2019, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/18-02/274
Davatelj: Porezna uprava

Uputa za sastavljanje prijave poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)

​Na temelju odredbi članka 9. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 115/16) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 do 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 79/13 do 1/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik) u vezi s popunjavanjem i podnošenjem prijave PDV-a, pomoćnik ministra, ravnatelj Porezne uprave daje

 
 
UPUTU
za sastavljanje i podnošenje prijave PDV-a 
 


1. Obveznici i rokovi za podnošenje prijave PDV-a (Obrazac PDV)
 
Prema odredbi članka 85. stavka 1. Zakona, porezni obveznik mora za razdoblje oporezivanja utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a u kojoj se navode svi podaci potrebni za obračunavanje PDV-a odnosno ukupnu vrijednost oporezivih transakcija i iznos PDV-a i pretporeza po stopama PDV-a te ukupnu vrijednost oslobođenih transakcija i transakcija koje ne podliježu oporezivanju.
 
Prema odredbama članka 6. stavka 1. Zakona porezni obveznik u smislu Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.
 
Prijava PDV-a predaje se elektroničkim putem do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja iz članka 84. stavaka 1. do 3. Zakona (mjeseca ili tromjesečja) nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.
 
Pored poreznog obveznika upisanog u registar obveznika PDV-a, prijavu PDV-a podnosi i:
Ø  osoba koja je obvezna platiti PDV umjesto poreznog obveznika koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: RH),
Ø  pravna osoba koja nije porezni obveznik, a stječe dobra unutar Europske unije (dalje u tekstu: EU) te je obvezna platiti PDV na stjecanje dobara unutar EU obavljeno u tuzemstvu jer je prešla prag stjecanja ili je odustala od njega,
Ø  mali porezni obveznik iz članka 90. stavka 1. Zakona koji stječe dobra unutar EU te je obvezan platiti PDV na stjecanje dobara unutar EU obavljeno u tuzemstvu jer je prešao prag stjecanja ili je odustao od njega,
Ø  osoba koja je registrirana za potrebe PDV-a i stječe novo prijevozno sredstvo,
Ø  porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, a koji unutar EU stječe dobra koja podliježu trošarinama,
Ø  mali porezni obveznik iz članka 90. stavka 1. Zakona kada obavlja usluge poreznim obveznicima iz drugih država članica ili iz trećih zemalja za koje je prema članku 17. stavku 1. Zakona mjesto obavljanja usluge mjesto sjedišta primatelja usluge kao i kad prima usluge od poreznih obveznika koji nemaju sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu.
Navedene osobe koje nisu upisane u registar obveznika PDV-a prijavu PDV-a podnose za ona razdoblja oporezivanja u kojima su stjecale dobra unutar EU, primale isporuke dobara ili usluge za koje su obvezne platiti PDV, odnosno obavljale usluge za koje je primatelj obvezan platiti PDV.
 
Nadalje, porezni obveznik je i strani porezni obveznik, koji u tuzemstvu obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim kada obavlja isporuke dobara ili usluga za koje PDV plaća primatelj dobara ili usluga u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkama 3., 6. i 7. te člankom 75. stavkom 2. Zakona. Na tog poreznog obveznika se primjenjuju odredbe Zakona i Pravilnika, osim ako nije drugačije propisano, te je obvezan podnositi prijavu PDV-a Područnom uredu Zagreb elektroničkim putem do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja iz članka 84. stavka 4. Zakona, tj. mjesečno.
 
Iznimno, strani porezni obveznik koji obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika autobusom, mini-busom, kombi vozilom ili taxi službom na području RH obvezan je podnijeti mjesečne prijave PDV-a za razdoblja oporezivanja u kojima je obavljao usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika na području RH.
Takav porezni obveznik prijavu PDV-a može podnijeti u papirnatom obliku, kao i mali porezni obveznik koji isključivo prima i obavlja usluge poreznim obveznicima iz trećih zemalja te kada je obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 2. Zakona.
 
 
2. Popunjavanje prijave PDV-a (Obrazac PDV)
 
Prijava PDV-a (Obrazac PDV) sastavlja se na način propisan odredbama članaka 174. do 178. Pravilnika.
Ovom uputom dan je prikaz podataka i redni brojevi na kojima se iskazuju podaci u prijavi PDV-a (Obrascu PDV).
 
I  Pod ovom točkom iskazuju se podaci o obavljenim transakcijama u razdoblju oporezivanja koje ne podliježu oporezivanju te transakcijama koje su oslobođene PDV-a kako slijedi:
 
I 1.  Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 7 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara i usluga u tuzemstvu kod kojih dolazi do prijenosa porezne obveze na poreznog obveznika primatelja isporuke, odnosno za koje je porezni obveznik primatelj isporuke obvezan platiti PDV u skladu s člankom 75. stavkom 3. Zakona. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o primljenim predujmovima.
 
Primjerice, pod ovom točkom iskazuju se građevinske usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja ili usluge ustupanja osoblja koje obavlja građevinske usluge, koje porezni obveznik obavi drugom poreznom obvezniku upisanom u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu, te na obavljene usluge primjenjuje prijenos porezne obveze na primatelja.
 
I 2. Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 8 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara iz članka 13. stavka 3. i 4. Zakona koja preveze ili otpremi porezni obveznik isporučitelj ili druga osoba za njegov račun iz RH u drugu državu članicu u kojoj je nastala obveza za obračun PDV-a jer je porezni obveznik isporučitelj prešao prag isporuke koji je propisala ta država članica ili je odustao od praga isporuke u toj državi članici.
 
Primjerice, kada je tuzemni porezni obveznik prešao prag isporuke u drugoj državi članici i tamo se morao registrirati za potrebe PDV-a te građanima u toj državi članici isporučuje i dostavlja odjevne predmete.
 
I 3.  Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 9 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o isporukama dobara unutar EU iz članka 41. stavka 1. Zakona, odnosno podaci o oslobođenim isporukama dobara poreznim obveznicima registriranima za potrebe PDV-a u drugim državama članicama. Nadalje upisuju se podaci o isporukama u okviru trostranog posla iz članka 10. Zakona koje obavi prvi isporučitelj, zatim isporuke iz članka 7. stavka 5. Zakona, odnosno premještanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koje obavi porezni obveznik, a što se smatra isporukom dobara u druge države članice EU. Također na ovom rednom broju upisuju se i vrijednosti isporuke dobara u druge države članice EU na koja su se primjenjivali carinski postupci 42 i 63, odnosno upisuje se vrijednost oslobođene isporuke dobara u druge države članice, koja su iz trećeg područja ili treće zemlje uvezena u EU na područje RH uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a.
 
Primjerice, pod ovom točkom se iskazuje isporuka radnih stolova koju tuzemni porezni obveznik obavi poreznom obvezniku u drugu državu članicu, koja je oslobođena PDV-a u tuzemstvu kao isporuka dobara unutar EU, a temeljem koje primatelj plaća PDV na obavljeno stjecanje dobara unutar EU u državi članici odredišta.
 
I 4. Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 10 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim uslugama iz članka 17. stavka 1. Zakona za koje je primatelj iz druge države članice EU obvezan obračunati i platiti PDV u svojoj državi članici u skladu s člankom 196. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Podaci iskazani pod ovom točkom iskazuju se i u Zbirnoj prijavi.
 
Primjerice, pod ovom točkom se iskazuje knjigovodstvena usluga koju tuzemni porezni obveznik obavi poreznom obvezniku sa sjedištem u drugoj državi članici.
 
I 5. Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 11 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara i usluga za koje je primatelj iz druge države članice obvezan obračunati i platiti PDV u skladu s člankom 194. Direktive Vijeća 2006/112/EZ. Ovdje se upisuju i podaci o obavljenim uslugama poreznim obveznicima iz treće zemlje za koje se mjesto obavljanja utvrđuje sukladno odredbama članka 17. stavka 1. Zakona, te podaci o obavljenim isporukama dobara i usluga za koje je primatelj iz treće zemlje obvezan obračunati i platiti PDV. Također, ovdje se upisuju podaci o obavljenim isporukama dobara putem sustava za prirodni plin, električnu energiju, grijanje ili hlađenje za koje primatelj plaća PDV u skladu s člankom 195. Direktive Vijeća 2006/112/EZ.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje usluga savjetovanja koju tuzemni porezni obveznik obavi poreznom obvezniku sa sjedištem u trećoj zemlji ili isporuka električne energije koju tuzemni porezni obveznik obavi poreznom obvezniku – preprodavatelju sa sjedištem u drugoj državi članici.
 
I 6.  Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 12 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama dobara iz članka 13. stavka 10. Zakona koja se sastavljaju ili postavljaju u drugoj državi članici u kojoj nastaje obveza za obračun PDV-a.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje isporuka stroja koji tuzemni isporučitelj ili netko u njegovo ime dostavlja i sastavlja i/ili postavlja u državi članici odredišta.
 
I 7.  Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 13 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama novih prijevoznih sredstava u druge države članice EU u smislu članka 41. stavka 1. točke b) Zakona.
 
Primjerice, pod ovom točkom se iskazuje isporuka novog prijevoznog sredstva evidentiranog kao dugotrajna imovina poreznog obveznika, a koje se isporučuje u drugu državu članicu.
 
I 8. Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 14 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenim isporukama u tuzemstvu koje su oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza prema člancima 39., 40. i 114. Zakona.
 
Primjerice, pod ovom točkom tuzemni porezni obveznik iskazuje usluge odobravanja kredita i zajmova koje se u smislu Zakona smatraju obavljenim u tuzemstvu.
 
I 9. Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 15 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o obavljenom izvozu dobara u treće zemlje, te obavljene usluge prijevoza i sve druge otpremne usluge u vezi s izvozom dobara, koje su prema odredbama članka 45. stavka 1. Zakona oslobođene PDV-a s pravom na odbitak pretporeza.
 
Primjerice, pod ovom točkom se iskazuje usluga prijevoza dobara koja se izvoze, koju tuzemni porezni obveznik obavi poreznom obvezniku - izvozniku sa sjedištem u tuzemstvu.
 
I 10.  Ovdje se iskazuju podaci iz stupca 16 Knjige izdanih (izlaznih) računa (Obrazac I-RA), odnosno upisuju se podaci o isporukama iz članaka 43. i 44. stavka 1. točaka 35., 37. i 38. i članaka 46., 47., 48., 49., 51., 52., 53. i 56. Zakona i članka 198. Pravilnika koje su oslobođene PDV-a s pravom na odbitak pretporeza. Ovdje se upisuju i podaci o isporukama koje su bile oporezive stopom 0%.
 
Primjerice, pod ovom točkom se iskazuje usluga prijevoza dobara u provozu kroz carinsko područje EU koju tuzemni porezni obveznik obavi poreznom obvezniku sa sjedištem u tuzemstvu.
 
II   Pod ovom točkom iskazuju se podaci o ukupno obavljenim oporezivim transakcijama (poreznim osnovicama) i iznosima PDV-a kako slijedi:
 
II 1.  Ovdje se upisuju podaci o svim obavljenim isporukama, uključujući i isporuke dobara i usluga obavljene u neposlovne svrhe (izuzimanje dobara i usluga) iz članka 7. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Zakona te nezaračunanim isporukama, oporezivim po stopi 5%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 17, odnosno 18 Knjige izdanih (izlaznih) računa za isporuke iz članka 4. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o primljenim predujmovima. Na ovom rednom broju upisuju se i podaci o isporukama dobara na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima iz članka 14. Zakona, koje su oporezive po stopi 5%, kada je mjesto početka prijevoza putnika u RH.
 
Primjerice, pod ovom točkom se iskazuje PDV obračunat na isporuku peciva kao što su kifle ili pereci obavljenu u vlaku tijekom dionice prijevoza putnika obavljenog u EU kada je mjesto početka prijevoza putnika u RH.
 
II 2.  Ovdje se upisuju podaci o svim obavljenim isporukama, uključujući i isporuke dobara i usluga obavljene u neposlovne svrhe (izuzimanje dobara i usluga) iz članka 7. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Zakona te nezaračunanim isporukama, oporezivim po stopi 13%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 19, odnosno 20 Knjige izdanih (izlaznih) računa za isporuke iz članka 4. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o primljenim predujmovima. Na ovom rednom broju upisuju se i podaci o isporukama dobara na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima iz članka 14. Zakona, koje su oporezive po stopi 13%, kada je mjesto početka prijevoza putnika u RH. Ovdje se upisuju i podaci o ranije obavljenim isporukama koje su bile oporezive po stopi 10%.
 
Primjerice, pod ovom točkom se iskazuje PDV obračunat na uslugu smještaja u hotelu u tuzemstvu.
 
II 3.  Ovdje se upisuju podaci o svim obavljenim isporukama, uključujući i isporuke dobara i usluga obavljene u neposlovne svrhe (izuzimanje dobara i usluga) iz članka 7. stavka 3. i članka 8. stavka 3. Zakona te nezaračunanim isporukama, oporezivim po stopi 25%. Pod ovom točkom iskazuju se podaci po svim izdanim računima bez obzira jesu li isporuke obavljene ili nisu. Ovdje se upisuju i podaci o isporukama koje podliježu posebnom postupku oporezivanja marže, zatim podaci o posebnom postupku oporezivanja putničkih agencija, podaci o posebnom postupku za prodaju putem javne dražbe, te podaci o posebnom postupku oporezivanja investicijskog zlata ako je porezni obveznik primijenio redovni postupak oporezivanja. U posebnim postupcima kao porezna osnovica upisuje se samo ostvarena razlika u cijeni. Podaci koji se ovdje upisuju predstavljaju za to razdoblje zbroj iznosa iz stupaca 21, odnosno 22 Knjige izdanih (izlaznih) računa za isporuke iz članka 4. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona, zatim zbroj iznosa iz stupaca 10 odnosno 11 iz Evidencije o prodanim dobrima na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MI), kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o primljenim predujmovima. Ovdje se upisuju i podaci o iznosu PDV-a na vlastitu potrošnju na 30% odnosno 100% iznosa troška amortizacije za osobne automobile ili druga sredstva za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih koji obračunavaju i plaćaju porezni obveznici koji su koristili pravo na odbitak pretporeza pri nabavi tih dobara nabavljenih do 31. prosinca 2009. godine. Porezni obveznik podatke o takvom izračunu vlastite potrošnje osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji. Ovdje se upisuju i podaci o ranije obavljenim isporukama koje su bile oporezive po stopi 22% i 23%. Na ovom rednom broju upisuju se i podaci o isporukama dobara na brodovima, u zrakoplovima i vlakovima iz članka 14. Zakona, koje su oporezive po stopi 25%, kada je mjesto početka prijevoza putnika u RH.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje PDV obračunat na isporuku uredske opreme u tuzemstvu ili, primjerice, PDV na maržu kod isporuke rabljenog dobra na koju se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže.
 
II 4.  Ovdje se iskazuje vrijednost primljenih isporuka u tuzemstvu i pripadajućeg PDV-a kod kojih je došlo do prijenosa porezne obveze na primatelja isporuke, pa je primatelj obvezan prema članku 75. stavku 3. Zakona obračunati i platiti PDV. Pod ovim rednim brojem upisuju se i podaci o danim predujmovima.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje PDV obračunat na primljene građevinske usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja ili usluge ustupanja osoblja koje obavlja građevinske usluge, na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze na primatelja.
 
II 5. Ovdje se upisuje vrijednost stečenih dobara unutar EU iz članka 4. stavka 1. točke 2. i članka 9. stavka 4. Zakona i pripadajući iznos PDV-a na stjecanje iz drugih država članica što ga porezni obveznik obračuna po stopi 5%.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje PDV obračunat na stjecanje knjiga unutar EU obavljeno u tuzemstvu.
 
II 6. Ovdje se upisuje vrijednost stečenih dobara unutar EU iz članka 4. stavka 1. točke 2. i članka 9. stavka 4. Zakona i pripadajući iznos PDV-a na stjecanje iz drugih država članica što ga porezni obveznik obračuna po stopi 13%. Ovdje se upisuju i podaci o stjecanjima koja su bila oporeziva stopom 10%.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje PDV-a obračunat na stjecanje dječje hrane unutar EU obavljeno u tuzemstvu.
 
II 7. Ovdje se upisuje vrijednost stečenih dobara unutar EU iz članka 4. stavka 1. točke 2. i članka 9. stavka 4. Zakona i pripadajući iznos PDV-a na stjecanje iz drugih država članica što ga porezni obveznik obračuna po stopi 25%.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje PDV obračunat na stjecanje opreme unutar EU obavljeno u tuzemstvu.
 
II 8. Ovdje se upisuje vrijednost primljene usluge iz druge države članice i iznos PDV-a po stopi 5% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati i platiti u skladu s odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona.
 
II 9.  Ovdje se upisuje vrijednost primljene usluge iz druge države članice i iznos PDV-a po stopi 13% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati i platiti u skladu s odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona. Ovdje se upisuju i podaci o vrijednostima primljenih usluga koje su bile oporezive stopom 10%.
 
II 10. Ovdje se upisuje vrijednost primljene usluge iz druge države članice i iznos PDV-a po stopi 25% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati i platiti u skladu s odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje PDV obračunat na uslugu prijevoda koju tuzemni porezni obveznik primi od poreznog obveznika sa sjedištem u drugoj državi članici.
 
II 11. Ovdje se upisuje vrijednost isporuka koje poreznom obvezniku obavi porezni obveznik koji nema sjedište u RH (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama EU ili u trećim zemljama), a za koju je porezni obveznik primatelj dobra ili usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 5% u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona. Ovdje se upisuje i vrijednost usluga koje je poreznom obvezniku obavio porezni obveznik za sjedištem u trećoj zemlji, za koje je porezni obveznik primatelj usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 5% u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona. Ovdje se upisuje i vrijednost dobara koja je primatelj oporezive isporuke iz članka 10. stavka 4. Zakona primio u okviru trostranog posla.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje PDV-a obračunat na primljenu isporuku knjiga u okviru trostranog posla.
 
II 12. Ovdje se upisuje vrijednost isporuka koje poreznom obvezniku obavi porezni obveznik koji nema sjedište u RH (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama EU ili u trećim zemljama), a za koju je porezni obveznik primatelj dobra ili usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 13% u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona. Ovdje se upisuje i vrijednost usluga koje je poreznom obvezniku obavio porezni obveznik za sjedištem u trećoj zemlji, za koje je porezni obveznik primatelj usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 13% u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona. Ovdje se upisuje i vrijednost dobara koja je primatelj oporezive isporuke iz članka 10. stavka 4. Zakona primio u okviru trostranog posla. Ovdje se upisuju i podaci o isporukama koje su bile oporezive stopom 10%.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje PDV obračunat na uslugu smještaja u komercijalnom ugostiteljskom objektu u tuzemstvu primljenu od poreznog obveznika koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu.
 
II 13. Ovdje se upisuje vrijednost primljene isporuke koju poreznom obvezniku obavi porezni obveznik koji nema sjedište u RH (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama EU ili u trećim zemljama), a za koju je porezni obveznik primatelj dobra ili usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 25% u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 7. te člankom 75. stavkom 2. Zakona. Ovdje se upisuje i vrijednost usluga koje je poreznom obvezniku obavio porezni obveznik za sjedištem u trećoj zemlji, za koje je porezni obveznik primatelj usluge obvezan obračunati i platiti PDV po stopi 25% u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona. Ovdje se upisuje i vrijednost dobara koja je primatelj oporezive isporuke iz članka 10. stavka 4. Zakona primio u okviru trostranog posla.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje PDV obračunat na isporuku plina putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na području EU koju tuzemni porezni obveznik preprodavatelj primi od poreznog obveznika bez sjedište, prebivališta ili uobičajenog boravišta u tuzemstvu.
 
II 14. Ovdje se upisuju podaci o naknadnim oslobođenjima izvoza u okviru osobnog putničkog prometa (članak 45. stavak 2. Zakona). Podaci se upisuju iz evidencije PDV-F.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje podatak o umanjenju obveze PDV-a poreznog obveznika - prodavatelja za iznos PDV-a vraćenog kupcu u okviru naknadnog oslobođenja isporuka dobara koja putnici u okviru putničkog prometa prevezu ili iznesu iz EU.
 
II 15. Ovdje se upisuju podaci o vrijednosti uvezenih dobara i obračunanom PDV-u pri uvozu u smislu članka 76. stavka 8. Zakona.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje podatak o obračunatom PDV-u na uvoz stroja ili opreme iz Dodatka IV Zakona vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna (po jednoj carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodan promet ili po jednom odobrenju o primjeni općeg pravila 2A u slučaju postupnog uvoza temeljem dodatne napomene 3 uz odsjek XVI i dodatne napomene 2 uz odsjek XVII Priloga I Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (Službeni list br. L 256 od 7. 9. 1987.)), a koji se uvoze kao dugotrajna materijalna imovina, koji obavi porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti, a za takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a Carinska uprava mu je prethodno izdala rješenje.
 
III  Pod ovom točkom iskazuje se ukupna vrijednost primljenih isporuka i obračunani pretporez u primljenim isporukama dobara i usluga kako slijedi:
 
III 1. Ovdje se upisuju podaci o pretporezu sadržanom u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su izdani računi prema člancima 79. i 80. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez, odnosno upisuju se podaci iz članka 58. stavka 1. Zakona. Podaci se upisuju iz stupca 6 (porezna osnovica) i stupca 11 (pretporez) Knjige primljenih (ulaznih) računa za pojedino razdoblje oporezivanja. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u Obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 6 Knjige primljenih (ulaznih) računa.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem računa za primljenu isporuku  lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode primljenu od tuzemnog poreznog obveznika u tuzemstvu.
 
III 2. Ovdje se upisuju podaci o pretporezu sadržanom u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su izdani računi prema člancima 79. i 80. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez, odnosno upisuju se podaci iz članka 58. stavka 1. Zakona. Podaci se upisuju iz stupca 7 (porezna osnovica) i stupca 13 (pretporez) Knjige primljenih (ulaznih) računa za pojedino razdoblje oporezivanja. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u Obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 7 Knjige primljenih (ulaznih) računa. Ovdje se upisuju podaci o naknadnim ispravcima pretporeza koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa PDV-a 10%.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem računa za isporuku dječjih sjedalica za automobile primljenu od tuzemnog poreznog obveznika u tuzemstvu.
 
III 3. Ovdje se upisuju podaci o pretporezu sadržanom u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su izdani računi prema člancima 79. i 80. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez, odnosno upisuju se podaci iz članka 58. stavka 1. Zakona. Podaci se upisuju iz stupca 8 (porezna osnovica) i stupca 15 (pretporez) Knjige primljenih (ulaznih) računa za pojedino razdoblje oporezivanja. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u Obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 8 Knjige primljenih (ulaznih) računa. Ovdje se upisuju podaci o naknadnim ispravcima pretporeza koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa PDV-a 22% ili 23%.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem računa za primljenu isporuku uredske opreme od tuzemnog poreznog obveznika u tuzemstvu.
 
III 4. Ovdje se upisuju podaci o vrijednosti primljene isporuke i pretporezu što ga je porezni obveznik primatelj isporuke obračunao temeljem članka 75. stavka 3. Zakona.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem računa za primljene građevinske usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja ili usluge ustupanja osoblja koje obavlja građevinske usluge, na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze na primatelja i za koje je porezni obveznik iskazao obvezu PDV-a pod točkom II 4. PDV obrasca.
 
III 5.  Ovdje se upisuju podaci iz članka 58. stavka 3. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti stečenih dobara unutar EU i iznosu PDV-a što ga je porezni obveznik primatelj obračunao po stopi PDV-a 5% na takvo stjecanje dobara.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem stjecanja knjiga unutar EU obavljenog u tuzemstvu na koje je porezni obveznik obračunao PDV i iskazao ga pod točkom II 5. PDV obrasca.
 
III 6. Ovdje se upisuju podaci iz članka 58. stavka 3. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti stečenih dobara unutar EU i iznosu PDV-a što ga je porezni obveznik primatelj obračunao po stopi PDV-a 13% na takvo stjecanje dobara. Ovdje se upisuju i podaci o vrijednosti stečenih dobara koja su bila oporeziva stopom 10%.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem stjecanja dječje hrane unutar EU obavljenog u tuzemstvu na koje je porezni obveznik obračunao PDV i iskazao ga pod točkom II 6. PDV obrasca.
 
III 7.  Ovdje se upisuju podaci iz članka 58. stavka 3. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti stečenih dobara unutar EU i iznosu PDV-a što ga je porezni obveznik primatelj obračunao po stopi PDV-a 25% na takvo stjecanje dobara.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem stjecanja opreme unutar EU obavljenog u tuzemstvu na koje je porezni obveznik obračunao PDV i iskazao ga pod točkom II 7. PDV obrasca.
 
III 8.  Ovdje se upisuju podaci iz članka 58. stavka 2. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti primljenih usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica, kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona po stopi PDV-a 5%.
 
III 9.  Ovdje se upisuju podaci iz članka 58. stavka 2. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti primljenih usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica, kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona po stopi PDV-a 13%. Ovdje se upisuju i podaci o vrijednostima primljenih usluga koje su bile oporezive stopom 10%.
 
III 10. Ovdje se upisuju podaci iz članka 58. stavka 2. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti primljenih usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica, kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona po stopi PDV-a 25%.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem primljene usluge prijevoda od poreznog obveznika sa sjedištem u drugoj državi članici za koju je porezni obveznik – primatelj obračunao PDV i iskazao ga pod točkom II 10. PDV obrasca.
 
III 11. Ovdje se upisuju podaci iz članka 58. stavka 2. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti primljenih dobara i usluga od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u RH (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama EU ili u trećim zemljama), kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona po stopi PDV-a 5%. Također upisuju se i podaci o vrijednosti primljenih usluga koje su poreznom obvezniku obavili porezni obveznici sa sjedištem u trećoj zemlji i iznosu PDV-a po stopi 5% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona. Ovdje se upisuju i podaci o iznosu PDV-a obračunanog po stopi PDV-a 5% u okviru trostranih poslova iz članka 10. stavka 4. Zakona.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem primljene isporuke knjiga u okviru trostranog posla za koju je porezni obveznik – primatelj obračunao PDV i iskazao ga pod točkom II 11. PDV obrasca.
 
III 12. Ovdje se upisuju podaci iz članka 58. stavka 2. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti primljenih dobara i usluga od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u RH (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama EU ili u trećim zemljama), kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona po stopi PDV-a 13%. Također upisuju se i podaci o vrijednosti primljenih usluga koje su poreznom obvezniku obavili porezni obveznici sa sjedištem u trećoj zemlji i iznosu PDV-a po stopi 13% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona. Ovdje se upisuju i podaci o iznosu PDV-a obračunanog po stopi PDV-a 13% u okviru trostranih poslova iz članka 10. stavka 4. Zakona. Ovdje se upisuju i podaci o vrijednosti primljenih dobara i usluga koji su bili oporezivi stopom 10%.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem usluge smještaja u komercijalnom ugostiteljskom objektu u tuzemstvu primljene od poreznog obveznika koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu za koju je porezni obveznik – primatelj obračunao PDV i iskazao ga pod točkom II 12. PDV obrasca.
 
III 13. Ovdje se upisuju podaci iz članka 58. stavka 2. Zakona, odnosno podaci o vrijednosti primljenih dobara i usluga od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u RH (porezni obveznici sa sjedištem u državama članicama EU ili u trećim zemljama), kao i o iznosu PDV-a koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 7. i člankom 75. stavkom 2. Zakona po stopi PDV-a 25%. Također upisuju se i podaci o vrijednosti primljenih usluga koje su poreznom obvezniku obavili porezni obveznici sa sjedištem u trećoj zemlji i iznosu PDV-a po stopi 25% koji porezni obveznik primatelj treba obračunati u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona. Ovdje se upisuju i podaci o iznosu PDV-a obračunanog po stopi PDV-a 25% u okviru trostranih poslova iz članka 10. stavka 4. Zakona.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje pretporez temeljem isporuke plina putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na području EU koju je tuzemni porezni obveznik preprodavatelj primio od poreznog obveznika bez sjedište, prebivališta ili uobičajenog boravišta u tuzemstvu i za koju je obračunao PDV i iskazao ga pod točkom II 13. PDV obrasca.
 
III 14. Ovdje se upisuju podaci o vrijednosti uvezenih dobara i obračunanom iznosu PDV-a koji porezni obveznik može odbiti u skladu s člankom 58. stavkom 2. Zakona.
 
Primjerice, ovdje se iskazuje podatak o pretporezu temeljem uvoza stroja ili opreme iz Dodatka IV Zakona vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna (po jednoj carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodan promet ili po jednom odobrenju o primjeni općeg pravila 2A u slučaju postupnog uvoza temeljem dodatne napomene 3 uz odsjek XVI i dodatne napomene 2 uz odsjek XVII Priloga I Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (Službeni list br. L 256 od 7. 9. 1987.)), a koji se uvoze kao dugotrajna materijalna imovina, koji je obavio porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti i za takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a mu je Carinska uprava izdala rješenje, a temeljem kojeg je obračunao PDV i iskazao ga pod točkom II 15. PDV obrasca.
 
III 15. Ovdje se upisuju podaci o ispravcima odbitka pretporeza iz članka 63., 64., 65. i 65.a Zakona. Ako porezni obveznik ima podatak na ovom rednom broju, obvezan je uz prijavu PDV-a priložiti obračun iz kojega je vidljiv ukupan pretporez, iskorišteno (neiskorišteno) pravo na odbitak pretporeza i iznos smanjenja (povećanja) pretporeza. Ako porezni obveznik prema obračunu iskaže obvezu PDV-a u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom minus (-). Kad se radi o pravu na povrat dijela pretporeza tada se u obrascu na ovom rednom broju iskazuje podatak s predznakom plus (+).
 
Primjerice, ako porezni obveznik obavi isporuku nekretnine koja je oslobođena PDV-a prema članku 40. stavku 1. točki j) Zakona, a pri njenoj nabavi je koristio odbitak pretporeza, te se ista nalazi u popisu dugotrajne imovine i nije proteklo razdoblje propisano za ispravak odbitka pretporeza, onda je dužan ispraviti odbitak pretporeza za cijelo preostalo razdoblje ispravka, te pod ovom točkom umanjuje pretporez upisujući iznos ispravka s predznakom minus (-).
 
 
IV  Pod ovom točkom iskazuje se podatak o obvezi PDV-a razdoblja oporezivanja za uplatu ili za povrat.
Ako je PDV po obavljenim isporukama pod točkom II veći od iznosa pretporeza u primljenim isporukama iz točke III obrasca iskazuje se obveza za uplatu i obrnuto, ako je iznos pretporeza pod točkom III veći od iznosa obveze pod točkom II iskazuje se pravo na povrat PDV-a.
 
 
V   Pod ovom točkom iskazuju se podaci o neuplaćenom PDV-u do dana podnošenja prijave PDV-a po prethodnom obračunu odnosno o pretplati PDV-a (poreznom kreditu) iz ranijeg razdoblja oporezivanja.
Napominjemo da se pod ovom točkom ne upisuju kamate na neuplaćeni PDV po prethodnom obračunu.
 
Primjerice, u PDV obrascu za travanj pod ovom točkom se iskazuje podatak o ukupnoj razlici PDV-a za uplatu iz točke VI PDV obrasca za ožujak ako taj PDV nije uplaćen do dana podnošenja PDV obrasca za travanj.
 
VI  Pod ovom točkom iskazuju se podaci o ukupnoj razlici PDV-a za uplatu odnosno povrat.
Ova razlika rezultat je obračuna PDV-a za razdoblje oporezivanja i prenesene obveze odnosno preplate (kredita) iz prethodne prijave PDV-a. Porezni obveznik može tu razliku tražiti za povrat, koristiti je kao predujam za buduće obveze ili svoje pravo na povrat može ustupiti na način propisan Općim poreznim zakonom. O načinu na koji želi ostvariti povrat PDV-a porezni obveznik se izjašnjava stavljanjem oznake »X« u prijavi PDV-a na za to predviđena mjesta, te mora unijeti iznose u kunama i lipama. Porezni obveznik se u okviru iznosa za povrat PDV-a iskazanog u prijavi PDV-a na rednom broju VI može izjasniti za više načina povrata. Ako porezni obveznik odluči tražiti povrat PDV-a, dostatno je izjašnjavanje o tome na samom obrascu.
 
 
VII Pod ovom točkom upisuje se postotak prava na odbitak pretporeza izračunanog na temelju isporuka prethodne kalendarske godine.
 
U slučaju da porezni obveznik ujedno obavlja oporezive isporuke i isporuke oslobođene PDV-a bez prava na odbitak pretporeza te koristi dobra i usluge u okviru svoje gospodarske djelatnosti za isporuke dobara i obavljanje usluga po kojima je dopušten odbitak pretporeza i za isporuke dobara i usluga po kojima je isključen odbitak pretporeza, treba iznose pretporeza podijeliti na dio koji se može odbiti i na dio koje se ne može odbiti sukladno članku 62. stavku 1. Zakona. Porezni obveznik će podjelu ulaznog pretporeza provesti samo po ulaznim računima koji se odnose na nabavu dobara i usluga koja se koriste ujedno za obavljanje oporezivih i oslobođenih isporuka. Stoga će po ulaznim računima koji se odnose isključivo na oporezive isporuke imati pravo odbitka pretporeza u cijelosti, po ulaznim računima koji se odnose isključivo na oslobođene isporuke neće uopće imati pravo na odbitak pretporeza dok će po ulaznim računima koji se odnose na oporezive i oslobođene isporuke obaviti podjelu pretporeza i imati pravo na odbitak pretporeza u iznosu koji se utvrđuje temeljem postotka izračunanog na godišnjoj razini, a koji se izračunava sukladno odredbama članka 62. stavaka 2. do 5. Zakona.
Podatak o postotku, odnosno razmjernom udjelu u odbitku pretporeza upisuje se pod ovom točkom PDV obrasca.
 
 
VIII  Pod ovom točkom upisuju se ostali podaci o promjenama značajnim za utvrđivanje obveze PDV-a na način da se unose samo vrijednosni podaci (neto vrijednost).
Ovdje se iskazuju podaci kako slijedi:
 
VIII 1. Ovdje se upisuju podaci o nabavi nekretnina, nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, prodaji osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te nabavi i prodaji ostale dugotrajne imovine. U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time.
 
VIII 2. Ovdje se upisuju podaci o otuđenju, odnosno stjecanju gospodarske cjeline ili pogona.
 
VIII 3. Ovdje se upisuju podaci o isporukama iz članka 40. stavka 1. točaka j) i k) Zakona, isporukama iz članka 40. stavka 4. Zakona, isporukama nekretnina koje su oporezive PDV-om te o broju isporučenih nekretnina.
 
VIII 4. Ovdje se upisuju podaci o ukupno primljenim uslugama od poreznih obveznika bez sjedišta u Republici Hrvatskoj. Ovi se podaci upisuju za svako razdoblje oporezivanja u kojem su takve usluge primljene.
 
VIII 5. Ovdje se upisuju podaci o ukupno obavljenim uslugama poreznim obveznicima bez sjedišta u Republici Hrvatskoj. Ovi se podaci upisuju za svako razdoblje oporezivanja u kojem su takve usluge obavljene.
 
VIII 6. Ovdje se upisuju podaci o primljenim dobrima iz EU u okviru trostranog posla primatelja posljednjeg u nizu.
 
VIII 7. Ovdje se upisuje podatak o primjeni postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama.
 
Podaci se u Obrazac PDV unose iz knjigovodstva, Obrazaca I-RA i U-RA, Evidencije o prodanim dobrima na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MI), izvanknjigovodstvenih i drugih pomoćnih evidencija te carinskih i drugih knjigovodstvenih isprava, na način propisan za unošenje podataka u Obrazac PDV prema odredbama Pravilnika.

Povratak na mišljenja