Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Datum: 29.08.2012, Srijeda
NN br. 98/2012

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 38/01. do 77/12.), iza članka 13 m. dodaje se članak 13 n. koji glasi:
Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Državnoj školi za javnu upravu su:
Položaji I. vrste
1. ravnatelj 3,10
2. zamjenik ravnatelja 2,70
Radna mjesta I. vrste
1. koordinator programa 1,80.

Ova Uredba stupa na snagu 6. rujna 2012.

Povratak na nove propise