Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Datum: 18.03.2020, Srijeda
NN br. 31/2020

     U Uredbi o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 12/11., 145/12. i 55/19.), u članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

     »(2) Iznimno od rokova iz stavka 1. ovoga članka uplata stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu i promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu, vrši se najkasnije do 30. studenoga 2020. godine.«.

    Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

    Ova Uredba stupa na snagu 19. ožujka 2020. godine.

Povratak na nove propise