Uredba o izmjenama Uredbe o carinskoj tarifi za 2012. godinu

Datum: 12.01.2012, Četvrtak
NN br. 5/2012

U Uredbi o Carinskoj tarifi za 2012. godinu (Nar. nov., br. 143/11.), u Carinskoj tarifi, mijenjaju se carinske stope za pojedine proizvode, a Prilog 6 – Moldova, briše se.

Carinske stope za pojedine proizvode mogu se vidjeti ovdje.

Ova Uredba objavit stupa na snagu 13. siječnja 2012. godine.

Povratak na nove propise