Uredba o izmjenama Uredbe o Carinskoj tarifi za 2011. godinu

Datum: 16.06.2011, Četvrtak
NN br. 67/2011

U Uredbi o Carinskoj tarifi za 2011. godinu (Nar. nov., broj 138/10):

- U Carinskoj tarifi, mijenja se carinska stopa u stupcu EU za tarifnu oznaku 0102 90 61 i carinske stope za pojedine proizvode u stupcu za Crnu Goru.
- U Prilogu 1 – EU, mijenja se stopa carine na uvoz količina izvan kvote.
- Prilog 6 – Crna Gora, briše se.

Ova Uredba stupa na snagu 1. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise