Uredba o izmjenama Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata

Datum: 12.11.2021, Petak
NN br. 121/2021

Produljena je primjena Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata (Nar. nov., br. 112/21.) za 30 dana.

Sada se najviše maloprodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost određuju se za:

– motorni benzin – EUROSUPER 95 u iznosu od 11,10 kn/l

– dizelsko gorivo – EURODIZEL u iznosu od 11,00 kn/l.

Pritom se najviše maloprodajne cijene za sve naftne derivate s dodanim multifunkcionalnim aditivima tijekom namješavanja, skladištenja ili otpreme utvrđuju slobodno. Aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se dodaju ili miješaju s derivatom kako bi se izmijenila njegova svojstva. Multifunkcionalni aditivi su spojevi koji nisu ugljikovodici, a koji se naknadno dodaju ili miješaju s derivatom od strane distributera/trgovca kako bi se izmijenila njegova svojstva.

Energetski subjekt mora kupcima omogućiti kupnju pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva na svakoj benzinskoj postaji gdje prodaje pojedini naftni derivat. Ako na benzinskoj postaji ne postoji mogućnost kupnje pojedinog naftnog derivata bez dodanih multifunkcionalnih aditiva, tada je energetski subjekt dužan primijeniti maloprodajnu cijenu koja je jednaka ili niža od gore navedene cijene.

Povratak na nove propise