Uredba o izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Datum: 24.08.2012, Petak
NN br. 97/2012

U Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (Nar. nov., br. 128/99. do 41/08.), u čl. 2., st. 1. iza riječi: »osobi« dodaju se riječi: »na određenim dužnostima i poslovima«, a riječi: »u obavljanju poslova djelatne vojne osobe« zamjenjuju se riječima: »na tim dužnostima i poslovima«.

Stavak 2. se briše, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2. mijenja se i glasi: »Uredbom Vlade Republike Hrvatske utvrđuju se dužnosti iz stavka 1. ovoga članka na kojima se zbog otežanih uvjeta rada i prirode obavljanja poslova staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i način računanja toga staža.«, te dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. Ova

Uredba stupa na snagu 24. kolovoza 2012.

Povratak na nove propise