Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

Datum: 23.07.2012, Ponedjeljak
NN br. 83/2012

U Uredbi o visini naknade za zaštitu voda (Nar. nov., br. 82/10.) u čl. 3., st. 1. brojka: »0,90« zamjenjuje se brojkom: »1,35«, a u st. 2. brojka: »0,0009« zamjenjuje se brojkom: »0,00135«.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Povratak na nove propise