Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 18.07.2022, Ponedjeljak
NN br. 83/2022

U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju (Nar. nov., br. 148/20., 28/22., 64/22. i 76/22.), u čl. 3. mijenjaju se visine trošarine u kunama na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 3.060,00 kn/1000 l

– Dizelsko gorivo 2.660,00 kn/1000 l.«.

Navedene visine trošarina primjenjuju se s danom stupanja na snagu ove Uredbe i određene su za razdoblje od 14 dana.

Ova Uredba stupa na snagu 19. srpnja 2022. godine

Povratak na nove propise