Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 31.08.2022, Srijeda
NN br. 100/2022

Uredbom su izmijenjene odredbe čl. 3. Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju (Nar. nov., br. 148/20. – 89/22.) kojima se utvrđuje visina trošarine. Nova visina trošarine iznosi kako slijedi:

• Bezolovni motorni benzin 3.060,00 kn/1000

• Dizelsko gorivo 2.660,00 kn/1000 l.

Ove visine trošarine primjenjuju se od 1. do 30. rujna 2022. godine.

Povratak na nove propise