Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

Datum: 31.12.2020, Četvrtak
NN br. 148/2020

Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Nar. nov., br. 109/18.).

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise