Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

Datum: 23.01.2012, Ponedjeljak
NN br. 10/2012

Ovom Uredbom uređuje se sadržaj, način izrade, postupanje s dokumentacijom za nadmetanje i druga pitanja u vezi s dokumentacijom za nadmetanje, način određivanja minimalnih razina sposobnosti, sadržaj, način izrade i postupanje s ponudama, postupak zaprimanja ponuda, javnog otvaranja ponuda i sadržaj zapisnika o javnom otvaranju ponuda, postupak pregleda i ocjene ponuda i sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, sadržaj zapisnika o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu, sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave te pojedinosti vezane za elektronički prijenos i dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata.

Ova Uredba stupa na snagu 23. siječnja 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise